€ 30 miljoen voor investeringen in Waddengebied

Projecten en programma’s voor het Waddengebied een steun in de rug geven. Dát is wat de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland via het Investeringskader Waddengebied beogen. Met succes. Het Waddenfonds gaat namelijk ruim € 17 miljoen in zes projecten investeren. Dit betekent dat er voor deze initiatieven in totaal maar liefst € 30 miljoen beschikbaar is.

De nu door het Waddenfonds gehonoreerde projecten investeren duurzaam in natuur, toerisme, landbouw en energie. Zo zal er een grootschalig onderzoek starten naar het ernstig aangetaste bodemleven in de Waddenzee. Ook vindt er een experiment plaats naar de duurzame winning van energie uit de golfslag van zeewater.

Innovatief
De zes projecten zijn alle onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW), het meerjarig programma om grootschalige investeringen in het Waddengebied mogelijk te maken. “Wat vooral opvalt, is het innovatieve karakter van de projecten”, laat voorzitter Stuurgroep Waddenprovincies Klaas Kielstra weten. Ook noemt hij het een goede ontwikkeling dat er steeds meer wordt samengewerkt bij het realiseren van de plannen. “Als bestuur zijn we verheugd dat er met deze projecten weer nieuwe stappen worden gezet naar een betere bescherming van de natuur en een duurzame ontwikkeling van de economie in het gebied.”

Gehonoreerde projecten
De projecten die nu kunnen starten zijn:

Waddentools-habitatdiversiteit
Totale investering: € 6.436.000,–; bijdrage Waddenfonds: € 4.183.000,–

Het project Waddentools-habitatdiversiteit doet onderzoek naar maatregelen voor herstel van de bodem in de Waddenzee. Praktijkproeven moeten aangeven wat de beste maatregelen zijn voor een rijk bodemleven van de Waddenzee, waar volop schelpdieren, plankton en jonge vis leven en planten tot wasdom komen. Lees verder >

Pilot ophogen landbouwgronden (POL)
Totale investering: € 1.666.819,–; bijdrage Waddenfonds: € 833.410,–

Binnen dit project wordt gekeken of landbouwgrond een goede bestemming is voor slib uit de Eems-Dollard. Waterschap Hunze en Aa’s en de Provincie Groningen voeren het project uit. Lees verder > 

Slow Mill Pilot Texel
Totale investering: € 3.862.723,–; bijdrage Waddenfonds: € 2.357.839,–

Dit project wil onderzoeken of het mogelijk is uit de golfslag van de zee energie te winnen voor de stroomvoorziening op de Waddeneilanden. De ambitie is om met deze vorm van golfenergie op termijn de eilanden helemaal zelfvoorzienend te maken. Lees verder >

Vissen voor verbinding
Totale investering: € 4.614.539,–; bijdrage Waddenfonds: € 3.011.725,–

Het project is gericht op het herstel van vissoorten en de algehele visstand in de Waddenzee en het Lauwersmeergebied. Het project richt zich verder op het versterken en verbreden van de sportvisserij. Lees verder >

Verbinding rond Sud Ie (3e fase)
Totale investering: € 9.887.716,–; bijdrage Waddenfonds € 4.832.108,–

Met dit project wordt de vaarroute Súd Ie tussen Dokkum en het Lauwersmeergebied voltooid. In fase 3 is er onder meer aandacht voor het herstel van cultuurhistorische Jaachpaden en het opwaarderen van een boomgaardeiland. Lees verder >

Centrum Gastvrij Schiermonnikoog
Totale investering: € 3.019.750,–; bijdrage Waddenfonds: € 1.250.000,-

Op Schiermonnikoog gaan Natuurmonumenten, Nationaal Park Schiermonnikoog en de VVV samen een nieuw bezoekerscentrum openen. Deze samenwerking moet ertoe leiden dat meer toeristen het bezoekerscentrum aandoen. Lees verder >

 

Miljoenenimpuls voor groene chemie en groene energie
Impuls aan herstel vitaal bodemleven