Miljoenenimpuls voor groene chemie en groene energie

Het Waddenfonds investeert € 11 miljoen in vijf grootschalige projecten van het Investeringskader Waddengebied (IKW). In totaal komt door deze bijdrage bijna € 44 miljoen beschikbaar voor projecten op het gebied van groene chemie en groene energie.

Vier van de vijf projecten geven een impuls aan het vergroenen van het chemiecluster in Delfzijl.  Ook wordt er geïnvesteerd in de bouw van een installatie voor groen gas op Ameland. Henk Staghouwer, voorzitter van het Waddenfonds, ziet dat het IKW zijn vruchten af gaat werpen. “In 2017 hebben we heel veel tijd en energie gestoken in het inrichten van het Investeringskader Waddengebied, met als doel om grote projecten in het Waddengebied mogelijk te maken. We zien nu dat we oogsten. In de laatste twee maanden van 2018 heeft het Waddenfonds aan elf grote projecten subsidie toegekend, en daarmee een investering van in totaal € 76 miljoen mogelijk gemaakt.”

Groen gas op Ameland
Op Ameland wordt een praktijkproef uitgevoerd om groen gas te produceren. Deze installatie zet door vergisting groente- en fruitafval en zuiveringsslib uit afvalwater om in groen gas. Op jaarbasis zal hierdoor 110.000 m3 groengas geproduceerd worden dat rechtstreeks aan het gasnet kan worden geleverd. De verwachting is dat er 271 ton CO2-uitstoot per jaar bespaard wordt. In totaal wordt er bijna € 3,3 miljoen euro geïnvesteerd. Het Waddenfonds draagt ruim € 2 miljoen bij. Het resterende gedeelte wordt gefinancierd door Gasterra, de NAM en ASN Bank.

Groene waterstofinstallatie in Delfzijl
In Delfzijl komt een 20 Megawatt waterstofinstallatie. Waterstof is onmisbaar als grondstof voor chemische bedrijven en kan een belangrijke groene energiedrager zijn. De installatie moet ervoor zorgen dat waterstof op veel grotere schaal geproduceerd kan worden uit hernieuwbare energiebronnen in de omgeving. Nu wordt waterstof nog geproduceerd met energie afkomstig van aardgas. De verwachting is dat op jaarbasis de uitstoot van CO2 met 30 tot 45 kiloton gereduceerd wordt. Uiteindelijk moet er opgeschaald worden naar 100 Megawatt. De totale investering bedraagt ruim € 30 miljoen, het Waddenfonds gaat € 5,2 miljoen bijdragen. Het resterende bedrag wordt geïnvesteerd door FCH-JU, Nouryon (voormalige Akzo Nobel) en Gasunie.

Infrastructuur groene waterstof
Er komt een nieuwe waterstofleiding voor groene waterstof in het chemiecluster van Delfzijl. In eerste instantie worden zes chemiebedrijven op het netwerk aangesloten. De komende jaren moet een steeds groter deel van de chemische industrie gebruik maken van groene grondstoffen en duurzame energie. De verwachting is dat de waterstofleiding een belangrijke basis zal zijn voor de infrastructuur. De investering is € 3 miljoen, waarvan het Waddenfonds €1 miljoen bijdraagt. Groningen Seaports investeert de overige € 2 miljoen.

Groene chemie uit CO2 en zonlicht
Dit project betreft onderzoek naar manieren om biomassa te produceren door middel van fotosynthese, met CO2 en water als grondstoffen. Uit de biomassa kunnen grondstoffen gewonnen worden voor onder andere de chemie. Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, wordt een proefopstelling gebouwd in Delfzijl die 22 ton biomassa per jaar gaat produceren. De totale investering is bijna € 2,4 miljoen. Het Waddenfonds gaat ruim € 1 miljoen bijdragen. Het resterende bedrag wordt geïnvesteerd door Photanol X B.V.

Restwarmteleiding Delfzijl
In Delfzijl komt een restwarmteleiding, die daarnaast gaat dienen als leiding voor plantaardige grondstoffen (groene grondstoffen en chemicaliën) tussen bedrijven. Met het transport van restwarmte tussen bedrijven kan er bespaard worden op brandstof. Bovendien wordt de restwarmte niet meer geloosd in de Waddenzee. Daarnaast zorgen de leidingen ervoor dat grondstoffen niet meer vervoerd hoeven te worden over de weg, waardoor de uitstoot van CO2 verminderd wordt. Samen met Groningen Seaports wordt in totaal € 4,7 miljoen euro geïnvesteerd in deze restwarmteleiding, waarvan het Waddenfonds € 1,8 miljoen voor zijn rekening neemt.

Tewaterlating testinstallatie voor stroom uit golven
€ 30 miljoen voor investeringen in Waddengebied