8 januari 2018

Havenontwikkeling en natuurverbetering

De prioriteit ligt bij innovatieve maatregelen die een verdere ontwikkeling van de havens mogelijk maken en waar gelijktijdig ook de natuur in het Waddengebied beter van wordt. Daarnaast ligt er een belangrijk accent bij vernieuwende initiatieven die een substantiële bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame economie.

De aandacht gaat primair uit naar het ontwikkelen van programma’s en projecten die als ‘game changers’ zijn te kwalificeren. Dit impliceert dat het moet gaan om vernieuwende maatregelen, waarvan een belangrijke economische impuls uitgaat en die tegelijkertijd een substantiële bijdrage leveren aan ecologie.

Insteek
De prioriteit ligt bij initiatieven van de grotere (industrie-)havens, omdat hiervan naar verwachting de grootste economische impuls uitgaat. De projecten en programma’s spelen tevens in op de transitie naar een circulaire economie of duurzame energievoorziening.

Programmeerlijnen
Voor de majeure opgave ‘Havenontwikkeling en natuurverbetering’ bevat het investeringskader de volgende programmeerlijnen:
1. Bouwen met de natuur
2. Transitie naar duurzame en fossielvrije haveneconomie
3. Duurzame ontwikkeling van de havens

Projecten en programma’s 2018
Gezien het beperkte budget in relatie tot de forse financiële omvang van kansrijke initiatieven gaat de voorkeur uit naar de uitvoering van een stevig samenhangend programma. Dit vergt de nodige aanlooptijd. Op dit moment zijn geen projecten of programma’s in beeld die voldoen aan het IKW en voor 2018 uitvoeringsgereed zijn.

Na 2018
De inzet is er op gericht om 2018 te gebruiken om voor iedere haven een integraal ambitieprogramma te ontwikkelen met bouwstenen voor de genoemde programmeerlijnen. Een te ontwikkelen ambitieprogramma kan vervolgens als basis dienen voor investeiringsbeslisingen in het IKW.  Voor enkele thema’s (waaronder EcoPorts) wordt ingezet op een programma van de gezamenlijke havens.

Opgaveteam
Het opgaveteam voor ‘Havenontwikkeling en Natuurverbetering’ bestaat uit de volgende leden:

Ron Stapel (vz.), stapelr@noord-holland.nl
Suzanne Buter, S.C.M.Buter@provinciegroningen.nl
Albert Reitsema, a.reitsema@fryslan.frl
Hans van Hilten, hans.vanhilten@waddenfonds.nl