Vitale Kust en Afsluitdijk

De waddenkust en afsluitdijk spelen een belangrijke rol in de overgang van land naar zee en andersom. Het unieke buitendijkse kwelderlandschap is een bron van leven voor vele verschillende soorten flora en fauna. Binnendijks speelt het gebruik van het landschap een belangrijke rol. Met de klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel worden kustgemeenten, boeren, ondernemers, terreinbeheerders en waterschappen steeds vaker gedwongen om het landschap anders in te richten en te gebruiken. Maar dat niet alleen. Het cultuurhistorisch landschap met haar kustdorpen, havens en de afsluitdijk zijn belangrijke dragers voor de economische activiteiten in en rond het waddengebied.

Binnen dit thema ligt de focus op integrale gebiedsprogramma’s en projecten die zich richten op ontwikkelingen die de kustzone vitaler maken. Daarin worden drie programmalijnen onderscheiden:

  1. Ontwikkelen van een samenhangende kust;
  2. Versterking c.q. herstel van ecologische verbindingen tussen Wad en achterland;
  3. Stimuleren van klimaatadaptieve landbouw.

Bent u bezig met het uitwerken van een project of programma dat onder dit thema valt, neem dan contact op met de voorzitter van het opgaveteam Vitale Kust en Afsluitdijk.

Waddenzee
Versterken en vermarkten Werelderfgoed