8 januari 2018

Vitale Kust en Afsluitdijk

Voedsel, veiligheid en natuur zijn bouwstenen voor een vitale kust. Kansen liggen met name in het ontwikkelen van een Waddenvoedselcultuur, innovatieve kustontwikkeling en ecologische verbindingen tussen zee en achterland.

Er zijn meerdere invalshoeken om de kustveiligheid waar nodig te verbeteren, bijvoorbeeld door het combineren van kustverdediging met natuurontwikkeling. Het herstel van ecologische verbindingen tussen de Waddenzee met het achterland is eveneens van belang voor een vitale kust.

Insteek
Een integrale benadering kan een extra impuls geven voor de regionale economie, de ecologische kwaliteit en daarmee de vitaliteit van het kustgebied. Het gaat hier dus voornamelijk om integrale projecten die de kustzone vitaler maken. Daarbij gaat het om verzachting van de randen van het Wad, waaronder kwelderontwikkeling en –herstel. Verder biedt het creëren van een brakwater getijdengebied op de grens van zoet en zout kansen voor zowel een rijkere natuur als nieuwe mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw. Recreatie en toerisme is een economische drager langs de kust. Projecten die in een gebied samenhang creëren zijn mogelijk interessant voor ondersteuning.

Programmeerlijnen
Voor de majeure opgave ‘Vitale Kust en Afsluitdijk’ bevat het investeringskader de volgende programmeerlijnen:

  1. Ontwikkelen van een samenhangende kust
  2. Versterking c.q. herstel van ecologische verbindingen tussen Wad en achterland
  3. Stimuleren van zilte landbouw

Projecten
Binnen de programmeerlijnen zijn inmiddels meerdere projecten en programma’s in beeld gebracht. De voortgang wordt per initiatief met de volgende iconen aangegeven:

Súd Ie (fase 3)
In het gebied tussen Dokkum en het Lauwersmeer wordt al enkele jaren gewerkt aan de uitvoering van een integraal gebiedsontwikkeling. De afgelopen jaren is al veel geïnvesteerd in natuur en landschap. Ter afronding van het project is een ontwikkelingsplan voor onder meer Dokkum opgesteld en worden de eeuwenoude verbindingen met de voormalige Lauwerszee hersteld en toeristisch ontwikkeld. Het project brengt samenhang in het Lauwersmeergebied zodat er meer te beleven is en het herhalingsbezoek wordt gestimuleerd. Lees verder >

 Spuistroomcentrale Kornwerderzand*
Energieopwekking uit IJsselmeerwater dat gespuid wordt op de Waddenzee.

*) Project is in 2016 beschikt

 Vismigratierivier Afsluitdijk
Centraal hierin staat het optimaliseren van het rendement van eerder gedane investeringen in vismigratievoorzieningen door het verbeteren van de inrichting van het kustachterland als paai-, opgroei- en doortrekgebied voor trekvissen. Specifieke aandacht zal uitgaan naar zowel meer geleidelijke zoet-zoutovergangen als brakwatergebieden. Tevens worden maatregelen getroffen voor versterking van de sportvisserij. Lees verder >

 Vissen voor verbinding
Allerlei vissoorten voelen zich goed thuis in de Waddenzee, waaronder de driedoornige stekelbaars, houting, zeeforel en paling. Helaas gaat het met veel van deze soorten al jarenlang niet goed. De provincie Groningen wil met het project ‘Vissen voor verbinding’ werken aan herstel van de visstand. De bijdrage van het Waddenfonds in de investering van in totaal € 4,6 miljoen bedraagt € 3 miljoen. Lees verder >

 

*) Project is in  2016 beschikt

Opgaveteam
Het opgaveteam bestaat uit de volgende leden:
– Siem Akkerman (vz.), s.s.akkerman@fryslan.frl
– Matthijs Buurman, m.buurman@provinciegroningen.nl
– Frans Bethe, bethef@noord-holland.nl