Versterken en vermarkten Werelderfgoed

De Waddenzee is wereldwijd het grootste aaneengesloten systeem van zand- en moddervlakten die droogvallen tijdens eb. Het gebied bestaat uit unieke getijdengeulen, zeegras-weiden, mosselbanken, zandbanken, wadden, zoutmoerassen, stranden en duinen. Naast het feit dat er een zeer groot aantal planten- en diersoorten voorkomen (ruim 5000 verschillende soorten) is het waddengebied een van de belangrijkste broedplaatsen en overwinteringsgebieden voor trekvogels wereldwijd. Ieder jaar bezoeken 10-12 miljoen trekvogels het gebied.

In 2009 heeft het Waddengebied officieel de status van UNESCO Werelderfgoed gekregen. Een status waarmee het een wereldwijde trekpleister is geworden voor recreatie en toerisme. Uiteraard is dat een prachtige kans voor het gebied, maar het is van groot belang dat deze recreatieve en toeristische impuls een minimaal effect heeft op de natuur en het landschap. Projecten en programma’s die de ‘ecologische voetprint’ van de toerist in het waddengebied zo laag mogelijk houden en bijdragen aan een duurzame voortvarende waddeneconomie hebben prioriteit en worden via twee programmalijnen uitgewerkt:

  1. Vermarkten;
  2. Versterken.

Bent u bezig met het uitwerken van een project of programma dat onder dit thema valt, neem dan contact op met de voorzitter van het opgaveteam Versterken en vermarkten Werelderfgoed.

Vitale Kust en Afsluitdijk
Contact