Waddenzee

Het waddengebied is voor miljoenen vogels en vissen een belangrijk leefgebied. Vogels op doorreis vinden er voedsel en rust, blijven overwinteren en broeden hun eieren uit. Vissen paaien er, vinden eten, gebruiken de bodemstructuur om te schuilen en verplaatsen zich via de kust van zoet naar zout water en andersom. Kortom de Waddenzee is een belangrijke kraamkamer, tankstation en knooppunt voor de vele soorten die het gebied jaarlijks aandoen.

Het IKW zet actief in op het financieren van waddenbrede projecten en programma’s die de biodiversiteit in het waddengebied verbeteren en vergroten en die bijdragen aan aan het herstellen van de balans tussen ecologie en economie. De focus ligt op minder externe verstoring, meer ruimte voor natuurlijke, dynamische processen en extra inzet op verduurzaming en vergroening van het economisch medegebruik. Projecten en programma’s onder dit thema zetten in op:

  1. Een completer voedselweb en herstel van bodemleven;
  2. Optimaliseren Swimway;
  3. Optimaliseren Flyway;
  4. Wegnemen externe bedreigingen;
  5. Beantwoorden fundamentele kennisvragen over de werking van het ecologisch systeem;
  6. Vergroten robuustheid Waddenzee om de ecologische kwaliteiten onder invloed van klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de toekomst veilig te stellen.

Bent u bezig met het uitwerken van een project of programma dat onder dit thema valt, neem dan contact op met de voorzitter van het opgaveteam Waddenzee.

Documenten
Vitale Kust en Afsluitdijk