Impuls aan vistrek tussen binnenland en Waddenzee

Het IKW-project ‘Ruim Baan voor Vissen 2’ heeft groen licht gekregen van het Waddenfondsbestuur. Belangrijk, want de visstand in de Waddenzee is de afgelopen decennia flink teruggelopen. In totaal wordt in dit initiatief van de waterschappen van Noord-Holland, Fryslân, Groningen en Drenthe en Van Hall-Larenstein € 44,5 miljoen geïnvesteerd. Het Waddenfonds draagt hier € 13,3 Lees meer over Impuls aan vistrek tussen binnenland en WaddenzeeLees meer

Waddenprogramma meer en meer op stoom

Kansrijke ontwikkelingen in het Waddengebied een steun in de rug geven. Dát is de inzet van het Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026 (IKW) van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. De afgelopen jaren is het programma flink op stoom gekomen. In het kader van het IKW zijn zes majeure opgaven benoemd. Sinds de start is Lees meer over Waddenprogramma meer en meer op stoomLees meer

Icoonproject zet in op vitaal estuarium

Het project ‘Vitale kust Eemsdelta’ richt zich op het verbeteren van het ecosysteem, met als lange termijn doel om de Eems-Dollard tot een goed functionerend estuarium te maken. Het project omvat meerdere deelprojecten en is onderdeel van een breed programma onder de naam Eems-Dollard 2050. Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties werken samen aan dit programma.  Lees meer over Icoonproject zet in op vitaal estuariumLees meer

Duurzame winst via groene chemie uit CO2 en zonlicht

Uit de biomassa kunnen grondstoffen gewonnen worden voor onder andere de chemie. Binnen het project ‘Groene chemie uit CO2 en zonlicht’ worden de mogelijkheden onderzocht om biomassa te produceren door middel van fotosynthese, met CO2 en water als grondstoffen. Het bedrijf Photanol bouwt in Delfzijl een installatie waarin CO2 en water met behulp van bacteriën Lees meer over Duurzame winst via groene chemie uit CO2 en zonlichtLees meer

Flinke impuls aan verbeteren visstand in de Waddenzee

De Waddenzee heeft een belangrijke functie voor ruim 100 vissoorten. Het project Waddentools Swimway richt zich op het testen van de effectiviteit van recente projecten en beheermaatregelen op het gebied van de visstand in de Waddenzee. Door de zachte, voedselrijke bodem, is de ondiepe Waddenzee een aantrekkelijk leefgebied waar vissen paaien, eten en rusten en Lees meer over Flinke impuls aan verbeteren visstand in de WaddenzeeLees meer

Uitbreiding broed- en foerageergebied van trekvogels

Uit onderzoek blijkt dat het Waddengebied een zwakke schakel is op de trekroute van vogels. Het project Wij & Wadvogels moet het Waddengebied als leefomgeving voor vogels met concrete maatregelen verbeteren. In het kader van het project worden twee broedeilanden van in totaal 3000 m2 gerealiseerd, 62 hectare broed- en foerageergebied voor steltlopers en 52 Lees meer over Uitbreiding broed- en foerageergebied van trekvogelsLees meer

Onderwatervlieger levert jaarrond duurzame energie

De TidalKite is een onderwatervlieger die de beweging van eb en vloed omzet in duurzame energie. De vlieger beweegt onder water mee op te getijden en zet deze beweging om in energie. Bijzonder is dat de TidalKite gedurende het hele jaar constant energie levert. De onderwatervlieger is speciaal ontworpen voor relatief ondiep water met lage Lees meer over Onderwatervlieger levert jaarrond duurzame energieLees meer

Kwelderaanleg bij Delfzijl innovatie van wereldallure

Marconi is een integraal project om de leefbaarheid van Delfzijl als havenplaats aan de Waddenzee te versterken. Dit gebeurt in combinatie met het versterken van de zeedijk en natuurontwikkeling in het Eems-Dollardestuarium. Onderdeel is de aanleg van kwelders met behulp van baggerslib, een niet eerder toegepaste innovatie in waterland. Het project Marconi Buitendijks is de Lees meer over Kwelderaanleg bij Delfzijl innovatie van wereldallureLees meer

Texelse biovergister produceert voer, mest en gas

Texel krijgt een biogasinstallatie voor de productie van veevoeder, organische meststof en groen gas. Het project, getiteld Green Goods Texel, draagt bij aan de zelfredzaamheid van de Waddeneilanden. Bij positieve resultaten willen de consortiumpartners namelijk meer van deze installaties bouwen. Voor de biogasinstallatie wordt gras uit wisselteelt geperst tot grassap. Dit wordt deels direct benut als Lees meer over Texelse biovergister produceert voer, mest en gasLees meer

Waterstofleiding koppelt aanbieders aan afnemers

Waterstof wordt erg belangrijk voor zowel de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening als voor de productie van groene chemicaliën. Het heeft dan veel meerwaarde om vragers en aanbieders aan elkaar te koppelen. Een dubbele leiding voor restwarmte én groene grondstoffen kan hierin voorzien. Voor dit doel is een speciale kunststofleiding ontwikkeld. Dit project gaat zo’n Lees meer over Waterstofleiding koppelt aanbieders aan afnemersLees meer