Holwerd aan Zee nieuwe poort naar het Wad

Het Waddenfonds reserveert ruim 8,3 miljoen euro uit de IKW-middelen voor het project Holwerd aan Zee. Bijzonder is dat via een dijkdoorgang het Friese dorp straks in directe verbinding staat met de Waddenzee. Het project biedt op meerdere fronten nieuwe kansen, benadrukt de Friese gedeputeerde Sietske Poepjes. “Voor de flora en fauna, maar ook voor Lees meer over Holwerd aan Zee nieuwe poort naar het WadLees meer

Transformatie kustzone Lauwersmeer

Het Waddenfonds draagt 8 miljoen uit de IKW-middelen bij aan het project Vitale Kustzone Lauwersmeer. Het project omvat de aanleg van buitendijkse kwelders en een binnendijks zoet-zoutwaterovergangsgebied. Het Lauwersmeergebied transformeert hierdoor tot een klimaatbestendig overgangsgebied tussen het Wad en het achterland. Het project, dat wordt gerealiseerd tussen 2022 en 2024, vergt een totale investering van Lees meer over Transformatie kustzone LauwersmeerLees meer

Donkerte keert terug in Waddengebied

Het Waddenfonds draagt 1,5 miljoen euro uit de IKW-middelen bij aan het project De Donkerte van het Waddengebied. Het project wil met de beleving van de duisternis duurzaam toerisme stimuleren. Gemikt wordt op de bewuste verblijfs- en dagrecreant, die ook buiten het hoogseizoen het Waddengebied bezoekt. De provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen steken samen € 759.000 Lees meer over Donkerte keert terug in WaddengebiedLees meer

Waterstof nieuwe loot groengaspilot Ameland

Het Waddenfonds draagt 270.000 euro uit de IKW-middelen bij aan een groengaspilot op Ameland. Het betreft een test naar de mogelijkheden om aan een werkende vergistingsinstallatie waterstof toe te voegen.  De pilot is een uitbreiding van een praktijkproef die in 2019 begon. Hierbij wordt in de AHDP-installatie Ameland zuiveringsslib en groente- en tuinafval tot groen Lees meer over Waterstof nieuwe loot groengaspilot AmelandLees meer

Impuls aan vistrek tussen binnenland en Waddenzee

Het IKW-project ‘Ruim Baan voor Vissen 2’ heeft groen licht gekregen van het Waddenfondsbestuur. Belangrijk, want de visstand in de Waddenzee is de afgelopen decennia flink teruggelopen. In totaal wordt in dit initiatief van de waterschappen van Noord-Holland, Fryslân, Groningen en Drenthe en Van Hall-Larenstein € 44,5 miljoen geïnvesteerd. Het Waddenfonds draagt hier € 12,8 Lees meer over Impuls aan vistrek tussen binnenland en WaddenzeeLees meer

Waddenprogramma meer en meer op stoom

Kansrijke ontwikkelingen in het Waddengebied een steun in de rug geven. Dát is de inzet van het Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026 (IKW) van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. De afgelopen jaren is het programma flink op stoom gekomen. In het kader van het IKW zijn zes majeure opgaven benoemd. Sinds de start is Lees meer over Waddenprogramma meer en meer op stoomLees meer

Icoonproject zet in op vitaal estuarium

Het project ‘Vitale kust Eemsdelta’ richt zich op het verbeteren van het ecosysteem, met als lange termijn doel om de Eems-Dollard tot een goed functionerend estuarium te maken. Het project omvat meerdere deelprojecten en is onderdeel van een breed programma onder de naam Eems-Dollard 2050. Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties werken samen aan dit programma.  Lees meer over Icoonproject zet in op vitaal estuariumLees meer

Duurzame winst via groene chemie uit CO2 en zonlicht

Uit de biomassa kunnen grondstoffen gewonnen worden voor onder andere de chemie. Binnen het project ‘Groene chemie uit CO2 en zonlicht’ worden de mogelijkheden onderzocht om biomassa te produceren door middel van fotosynthese, met CO2 en water als grondstoffen. Het bedrijf Photanol bouwt in Delfzijl een installatie waarin CO2 en water met behulp van bacteriën Lees meer over Duurzame winst via groene chemie uit CO2 en zonlichtLees meer

Flinke impuls aan verbeteren visstand in de Waddenzee

De Waddenzee heeft een belangrijke functie voor ruim 100 vissoorten. Het project Waddentools Swimway richt zich op het testen van de effectiviteit van recente projecten en beheermaatregelen op het gebied van de visstand in de Waddenzee. Door de zachte, voedselrijke bodem, is de ondiepe Waddenzee een aantrekkelijk leefgebied waar vissen paaien, eten en rusten en Lees meer over Flinke impuls aan verbeteren visstand in de WaddenzeeLees meer

Uitbreiding broed-, rust en foerageergebied van Wadvogels

Uit onderzoek en monitoring blijkt dat het Waddengebied een zwakke schakel is op de trekroute van vogels. Het project Wij&Wadvogels zet in op het verbeteren van hun leefomgeving voor vogels. Tegelijkertijd zet het project in op het vergroten van het draagvlak voor maatregelen om vogels de wind in de rug te geven. In het kader Lees meer over Uitbreiding broed-, rust en foerageergebied van WadvogelsLees meer