Werkwijze

Heeft u voornemens om een project te ontwikkelen in samenwerking met een consortium én past uw project binnen de doelen, thema’s en randvoorwaarden van het IKW? Neem dan contact op met één van voorzitters van de opgaveteams om samen te bekijken of uw project in aanmerking komt voor IKW-Waddenfonds subsidie.

Opgaveteams
Om robuuste waddenbrede projecten en programma’s te realiseren werkt het IKW per thema met opgaveteams. Deze opgaveteams hebben in samenwerking met de regisseurs van het Waddenfonds een initiërende, sturende en begeleidende rol bij de ontwikkeling van projecten en programma’s in een samenhangend geheel. Het gaat bij het IKW niet over kortlopende en afgebakende projecten, maar om het signaleren en leggen van dwarsverbanden met lokale en provinciale beleidsthema’s, gebiedsvisies en projecten om zo samen met de initiatiefnemers grote waddenbrede projecten en programma’s uit te werken die vanuit verschillende financieringsstromen worden gefinancierd.

Randvoorwaarden
Uw project moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Een meerjarige uitvoeringsduur;
  • Vanuit verschillende financieringsstromen gefinancierd;
  • Bijdragen aan één of meerdere thema’s;
  • Uitvoering in een consortium en dit consortium is verantwoordelijk voor de concrete projectresultaten;
  • Één of meerdere innovatieve elementen;
  • Subsidiabele kosten vanaf € 500.000,- tot enkele miljoenen
  • De opgedane kennis is openbaar.