Werkwijze

Om robuuste waddenbrede projecten en programma’s te realiseren werkt het IKW per thema met opgaveteams. Deze opgaveteams hebben in samenwerking met de regisseurs van het Waddenfonds een initiërende, sturende en begeleidende rol bij de ontwikkeling van projecten en programma’s in een samenhangend geheel. Het gaat bij het IKW niet over kortlopende en afgebakende projecten, maar om het signaleren en leggen van dwarsverbanden met lokale en provinciale beleidsthema’s, gebiedsvisies en projecten om zo samen met de initiatiefnemers waddenbrede projecten en programma’s uit te werken die vanuit het Waddenfonds en verschillende andere financieringsstromen worden gefinancierd.

Uw project moet daarbij in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het project kent een meerjarige uitvoeringsduur;
  • Het project wordt ingediend bij het Waddenfonds;
  • Naast een bijdrage van het Waddenfonds is cofinanciering verplicht;
  • Waar mogelijk draagt het project bij aan meerdere thema’s;
  • Het project wordt uitgevoerd in een consortium en dit consortium is verantwoordelijk voor de concrete projectresultaten;
  • Het project kent  één of enkele innovatieve elementen;
  • De opgedane kennis is openbaar.

Heeft u voornemens om een project te ontwikkelen in samenwerking met een consortium én past uw project binnen de doelen, thema’s en randvoorwaarden van het IKW? Neem dan contact op met een van de opgaveteams om samen te bekijken of uw project passend is bij een van de zes thema’s.