8 januari 2018

Over het IKW

Majeure projecten en programma’s voor een ongedeeld Waddengebied faciliteren. Dát is wat het Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026 (IKW) beoogt. Hiertoe komt uit het Waddenfonds tot 2026 € 180 miljoen beschikbaar.

Najaar 2016 hebben Provinciale Staten van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen het Investeringskader-Waddengebied (IKW) vastgesteld. Met het IKW zetten de Waddenprovincies zich in om een breed en samenhangend programma te realiseren met onder andere de inzet van het Waddenfonds.

Centraal staat het faciliteren van initiatieven gericht op het versterken van de ecologie en/of het verduurzamen van de economie. Van belang hierbij is dat er sprake is van een gezamenlijke betrokkenheid van zowel provincies als het grote netwerk aan partijen en personen in het Waddengebied. Bedoeling is namelijk om zoveel mogelijk in alliantieverband op te trekken.

Majeure opgaven

Er zijn zes majeure opgaven benoemd. Iedere opgave speelt gericht in op het oplossen van specifieke problemen in de deelgebieden, het beperken c.q. wegnemen van belangrijke externe bedreigingen en het creëren van economische ontwikkelingsruimte.

De zes majeure opgaven luiden als volgt:

1. Waddenzee
2. Havenontwikkeling en natuurverbetering
3. Versterken en vermarkten Werelderfgoed
4. Vitale kust en Afsluitdijk
5. Eems-Dollardgebied in balans
6. Eilanden op eigen kracht

Het investeringskader loopt tot en met 2026. Dit betekent dat voor het merendeel van de majeure opgaven de komende vijf jaar duidelijk moet worden welke op de rit zijn gezet of in de pijplijn zitten.

Cofinanciering

Een bijdrage voor de majeure opgaven uit het Waddenfonds vergt altijd cofinanciering. Andere financieringsmogelijkheden liggen bij gemeenten, provincies, Rijk, Europa en private partners. Dit geheel vormt de investeringsmix voor de majeure opgaven.

Kleinere projecten

Naast de € 180 miljoen die beschikbaar is voor de zes majeure opgaven, zijn er aparte subsidieregelingen om kleinere projecten via thematische openstellingen te bevorderen. Hiervoor stelt het Waddenfonds tot 2026 circa 90 miljoen euro beschikbaar.

Investeringsprogramma Waddengebied (IPW)

Het Investeringsprogramma Waddengebied (IPW) geeft aan hoe de middelen effectief kunnen worden aangewend. Leidend is een adaptieve wijze van programmeren, met ruimte voor tussentijdse bijstelling. Daarbij is voortdurend oog voor het doelbereik en de haalbaarheid van de projecten.

Meerjarenprogramma

Sinds de start van het IKW-traject  is met tal van initiatiefnemers overlegd over kansrijke projecten en programma’s. Dit bleek niet vruchteloos, integendeel. Voor alle zes de majeure opgaven zijn inmiddels tientallen projecten en programma’s in beeld gebracht.

Organisatie

De Waddenprovincies voeren de regie en begeleiden waar nodig de projectontwikkeling via zes opgaveteams. Een programmateam fungeert als spin in het web en is verantwoordelijk voor dit proces. Het team maakt een inschatting of een initiatief voldoende potentie heeft en adviseert hierover aan de Stuurgroep Waddenprovincies (SWP). Gedeputeerde Staten van de drie provincies stellen de programmeringslijst jaarlijks vast en informeren Provinciale Staten over de voortgang.