Over het IKW

Het Investeringskader Waddengebied (IKW) is het meerjarig investeringsprogramma van de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen om onderscheidende en bijzondere projecten in het Waddengebied mogelijk te maken. Samen met het Waddenfonds en in afstemming met (natuur)organisaties, overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen, draagt het IKW bij aan de duurzame economische en ecologische versterking van het Waddengebied.

Bij het IKW ligt de nadruk op de ontwikkeling van het hele Waddengebied. Het gaat om het realiseren van robuuste projecten en programma’s die met de inzet van middelen uit het Waddenfonds én van andere financieringsbronnen worden uitgevoerd. Hierbij geldt dat de projecten en programma’s in ieder geval bijdragen aan één van de onderstaande voorwaarden:

  1. Het realiseren van een rijke Waddenzee door haar ecologische functies als kraamkamer, tankstation, rust- en broedgebied én haar functie als onmisbare schakel voor vogel- en vistrekroutes;
  2.  Het versneld op gang brengen van de transitie naar duurzame industrie in de havens, de visserij, toerisme en de landbouw.

Vanuit deze voorwaarden richt het IKW zich op zes thema’s :

  1. Waddenzee
  2. Vitale kust en afsluitdijk
  3. Havenontwikkeling en natuurverbetering
  4. Eilanden op eigen kracht
  5. Versterken en vermarkten werelderfgoed
  6. Eems-Dollard in balans

 

Contact
Havenontwikkeling en natuurverbetering