Impuls aan herstel vitaal bodemleven

Het ecosysteem en de voedselketen in de Waddenzee is door uiteenlopende oorzaken aangetast. Het project Waddentools-habitatdiversiteit gaat onderzoek wat er nodig is voor herstel van de Waddenzeebodem.  

De kosten van het onderzoek, dat plaatsvindt op initiatief van Vereniging Natuurmonumenten, zijn bijna € 6,5 miljoen. Het Waddenfonds draagt ruim € 4 miljoen bij. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat het in de Waddenzee slecht gesteld is met het voedselweb en het bodemleven. Eén van de oorzaken is de bodemberoering die bijvoorbeeld de garnalenvisserij veroorzaakt. Maar ook de milieuvervuiling heeft negatieve gevolgen voor de dieren en planten die in en op de zeebodem leven.

Kraamkamer
De Rijksuniversiteit Groningen, het Koninklijk Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee en Natuurmonumenten zullen de komende vierenhalf jaar een groot onderzoek uitvoeren naar herstelmaatregelen van het bodemleven in de Waddenzee. Het onderzoek moet aantonen hoe er op grote schaal zeegras, plankton en schelpdieren terug kunnen keren in de Waddenzee. Dat is nodig om het Wad als kraamkamer en fourageergebied voor vogels, vissen en zoogdieren op peil te houden.

Praktijkproeven
In het kader van het onderzoek wordt allereerst een nulmeting uitgevoerd om precies vast te stellen hoe de zeebodem van de Waddenzee ervoor staat. Ook wordt een groot aantal proeven uitgevoerd om uit te vinden welke herstelmaatregelen het beste werken. Daarbij wordt in gebieden, die afgesloten zijn voor de visserij, onder andere harde substraten op de bodem aangebracht zoals schelpengruisbanken, kiezels en stenen. Verder wordt onderzocht hoe de vestiging van nieuwe mossel- en oesterbanken gestimuleerd kan worden. Daarnaast wordt er ingezet op het herstel van zeegrasvelden. Hierbij wordt onderzocht wat de kritische vestigingsdrempels zijn voor zeegras.

De praktijkproeven moeten aangeven wat de beste maatregelen zijn voor een rijk bodemleven van de Waddenzee, waar volop schelpdieren, plankton en jonge vis leven en planten tot wasdom komen. De beheerders van de Waddenzee gaan de uitkomsten van het onderzoek aansluitend breed in de Waddenzee gebruiken om het bodemleven weer vitaal te krijgen.