Nieuwe vaarroute verlevendigt Noordoost Fryslân

Varen van Dokkum naar het Lauwersmeergebied behoort straks weer tot de mogelijkheden. Een IKW-subsidie voor de derde fase van het project Súd Ie & Wetterfront Dokkum maakt dit mogelijk. Het project geeft een impuls aan het versterken van de regionale economie en de leefbaarheid in Noordoost Fryslân.

In 2013 startte het project Súd Ie & Wetterfront Dokkum met een eerste fase. Naast investeringen om de vaarroute Súd Ie  te herstellen en de oude vestingstad Dokkum op de kaart te zetten voor de watersport, is fors geïnvesteerd in paai- en opgroeigebieden voor vissen. In 2015 maakte het Waddenfonds een tweede fase mogelijk. Dit was voor het ophogen van de bruggen over de Súd Ie, de aanleg van visplaatsen en een trailerhelling. Vanuit de inwoners was het verzoek gekomen om de vaarroute Súd Ie te laten lopen via Oostmahorn. Een mooie maar ook duurdere optie.

Route Oostmahorn
Onderdeel van het project is het opwaarderen van de Nije Feart, als verbinding tussen de Súd ie, Esonstad en het Lauwersmeer. Beter bekend als route Oostmahorn. Het initiatief voor deze route komt uit de omgeving. Inmiddels is het bestemmingsplan eind januari vastgesteld door de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Noardeast-Fryslân. Ook is begonnen met de eerste voorbereidende werkzaamheden zoals het kappen van bomen op Ezumazijl en nabij de Raskes (NAM) en het verleggen van kabels en leidingen op Ezumazijl.

Het verbreden en verdiepen van de Nije Feart en het werk aan de aanleg van de oevers start naar verwachting in april 2019. Daarna worden de bruggen verhoogd, een Marrekrite steiger geplaatst en een nieuwe sluis op Oostmahorn gebouwd. Als alles volgens planning verloopt, is de route vanaf 2021 bevaarbaar.

Van de boot op het land
Route Oostmahorn is een onderdeel van een grotere toegekende Waddenfondssubsidie. Naast de aanleg van deze route worden toeristen verleid de omgeving van de Súd Ie te ontdekken, onder meer door het recreatieve fietsnetwerk uit te breiden. Verder komen er toeristische overstappunten naar de dorpen rond de Súd Ie. Ook is er ruimte om samen met inwoners en ondernemers in te zetten op de vermarkting van de routes. Dit sluit aan op de strategie van Werelderfgoed Waddenzee en Merk Fryslân.

Ruimte voor vis
It Fryske Gea investeert in visvriendelijkheid in de noordoosthoek natuurgebied de Aenjumer Kolken. Wetterskip Fryslân en Van Hall Larenstein gaan samen aan de slag met vernieuwend vismigratie-onderzoek. Ze kijken naar de ontsluiting van de polders langs de Súd Ie voor onder meer paling en de driedoornige stekelbaars.

Op het gebied van monitoring vindt afstemming plaats met het zusterproject ‘Vissen voor verbinding’.

Ontsluiting Noordelijke Stadsgrachten
De Noordelijke stadsgrachten worden aan de kant van de Súd Ie bereikbaar. Het gaat dan om de route via de Aalsumerpoortbrug. Deze brug wordt opgehoogd.

Financiering
In december 2018 heeft het Waddenfonds aan dit IKW-project bijna vijf miljoen euro subsidie toegekend voor de afrondende fase van de Súd Ie. De totale kosten bedragen € 9,8 miljoen.

Foto’s: Marit Anker

Klutenplas winst voor natuur en milieu
Tewaterlating testinstallatie voor stroom uit golven