Integrale benadering uitgangspunt voor klimaatadaptieve Waddenkust

Op maandag 13 mei vond in het Multifunctioneel Centrum de Ynset in Holwerd het symposium Van Dijkversterking naar Klimaatadaptieve Waddenkust plaats. Ruim 200 betrokkenen gingen in gesprek over hoe het Waddengebied toekomstbestendig kan worden gemaakt voor volgende generaties.

Naar een werkbare balans
Fries gedeputeerde Matthijs de Vries opende het symposium en benadrukte dat een brede integrale benadering een belangrijk uitgangspunt is voor een klimaatbestendige Waddenkust. De keuzes die daarin nu worden gemaakt zijn bepalend voor de toekomst. Het is nu nodig om te zoeken naar een werkbare balans met een wenkend perspectief voor zowel ecologie als economie.

Inhoudelijk in gesprek
Maar hoe doen we dat? Hoe komen wij met elkaar tot een toekomstbestendig handelingsperspectief? Tijdens het inhoudelijk programma dat volgde werd daar dieper op ingegaan. Renske de Winter, expert op het gebied van kusten, delta’s en klimaatverandering van Deltares, trapte af met een toelichting op het dit jaar verschenen rapport Deltascenario’s (zie ook deze brochure van Deltares over de scenario’s). In dit rapport zijn vier scenario’s uitgewerkt die laten zien waarmee we in het waterbeleid en ruimtelijk beleid rekening moeten houden tot het eind van de eeuw. Daaruit blijkt dat de wateropgaven flink groter worden: de zoetwatertekorten in de zomer nemen toe, er ontstaat meer wateroverlast en de gevolgen van overstromingen worden groter. Voor de Waddenkust is het daarom nu al van belang om deze klimaatadaptief te ontwikkelen, waarbij de vier scenario’s als een belangrijke onderlegger voor keuzes en beslissingen kunnen gelden.

Als voorbeeld van een klimaatadaptieve werkwijze was vervolgens het woord aan Peter van Dijken (Programma Eems-Dollard 2050) en Matthijs Buurman (provincie Groningen). Zij namen de deelnemers mee in een aantal best practices binnen het programma Eems-Dollard 2050. Harm Beerda van Vereniging Circulair Friesland vertelde vervolgens welke circulaire kansen er liggen en hoe deze mee kunnen worden genomen in de verdere ontwikkeling van de Waddenkust.

Katja Philippart, directeur van de Waddenacademie, ging dieper in op hun recente onderzoek (hier te downloaden) naar zoetwaterbeschikbaarheid. Hierbij riep ze op om niet met de rug naar de zee te staan, maar om bij de verdeling van zoetwater ook rekening te houden met de natuurwaarden van de Waddenzee. Emeritus hoogleraar Jouke van Dijk benadrukte vervolgens de economische kansen van toerisme aan de Waddenkust in relatie tot brede welvaart.

Tussen deze lezingen door was ruimte voor reflectie en debat tijdens paneldiscussies met bestuurders. Hierbij werd onder leiding van dagvoorzitter Marijke Roskam de interactie gezocht met de deelnemers.

Hoe nu verder?
Klimaatverandering, zeespiegelstijging en verzilting het zijn grote uitdagingen, juist voor de Waddenkust. Hierin moeten lastige keuzes worden gemaakt, niet alles kan meer overal. De uitdaging is te zoeken naar samenhang en een goede samenwerking tussen de betrokken partijen. Maak zaken bespreekbaar en kijk samen wat kan en mogelijk is. Dat het Waddengebied en de Waddenkust de komende decennia gaan veranderen staat vast. Hoe we dat samen oppakken, daar moeten we de komende tijd knopen over doorhakken.

Symposium terugkijken en presentaties downloaden
Het symposium is opgenomen. Wilt u het terugkijken dan kan dat hier. Daarnaast kunt u de presentaties van de verschillende sprekers hier downloaden.

‘Wad Gaat Om’ gaat strijd met plasticvervuiling in het Waddengebied aan