Leren omgaan met verzilting

De oprukkende verzilting vermindert de vruchtbaarheid van landbouwgronden. Het project Zoet op Zout helpt boeren bij het aanpassen van hun bedrijfsvoering. Dit gebeurt onder meer door onderzoek naar zouttolerante gewassen.

Steeds vaker krijgt de landbouw in het noordelijk zeekleigebied te maken met de gevolgen van verzilting van het oppervlaktewater en grondwater. In de noordelijke kleischil komt dat door een combinatie van de zeespiegelstijging en door toename van zoute kwel in de ondergrond. Deze toename manifesteert zich vooral bij de akkerbouw, vanwege de beperkte zouttolerantie van gewassen. Maar ook de veehouderij ondervindt door de verzilting van sloten steeds meer hinder. Niet alleen langs de kust maar ook op grotere afstand van de zeedijken.

Het project Zoet op Zout onderzoekt hoe boeren in de noordelijke kleistreek hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen aan zoute omstandigheden. Het idee voor het project is afkomstig van agrariërs in het Lauwersmeergebied. Samen met Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA), LTO Noord, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) The Potato Valley (TPV) en Acacia Water hebben zij de handschoen opgepakt om actie te ondernemen tegen de toenemende verzilting van hun grond.

Door het toepassen van slimme technieken wordt nagegaan hoe de invloed van zout grondwater zo klein mogelijk kan zijn. In het kader van het project wordt in dit verband o der meer bekeken wat de gevolgen zijn voor de bodem en de vruchtwisseling. Aandacht krijgt ook het telen van zouttolerante gewassen. Een andere oplossingsrichting is het beter vasthouden van  zoet water in de teellaag. Gedeputeerde Avine Fokkens (Fryslân) is blij met dit initiatief vanuit de landbouw: “De verziltingsproblematiek neemt toe in Fryslân. De landbouwsector komt met innovatieve oplossingen. Zoet op Zout is daar een goed voorbeeld van en daar dragen wij als provincie graag aan bij.”

Het project start dit jaar en zal zo’n drie jaar duren. Daarna zal de opgedane kennis en ervaring verder uitgerold worden over de Fries-Groningse kleischil. De totale investering bedraagt € 3,6 miljoen. Met een subsidie van € 1,6 miljoen draagt het Investeringskader Waddengebied (IKW) flink bij aan dit project.

Kornwerderzand wordt toeristische trekpleister
Ervaar donkerte van het waddengebied