Van baggerslib tot kwelderlandschap

Een impuls geven aan de leefbaarheid van Delfzijl. Dát is het doel van het Marconi-project. De derde fase is, met steun van het IKW, recent opgeleverd: het optimaliseren van de waterafvoer in combinatie met de realisering van brakke natuur.

Het IKW-project omvat het uitbreiden van leefgebieden voor dieren en planten door het ontwikkelen van schorren en zilte graslanden. Daarnaast komt er meer ruimte beschikbaar om slib te bezinken. Het is een ‘leren door doen’-project bedoeld om kennis te genereren over kwelderontwikkeling die wereldwijd toepasbaar zal zijn. Verschillende methoden om kweldergroei te stimuleren worden getest.

Het is de intentie dat de kwelders worden aangelegd met baggerslib uit de haven van Delfzijl en/of het Eems-Dollardestuarium. In proefvelden wordt geëxperimenteerd met verschillende percentages slib, verschillende types golf remmende structuren en de kweek van zeekraal. De kwelderontwikkeling resulteert in een toename van een geschikt habitat voor wadvogels.

Volgens plan wordt najaar 2020 de kwelder opgeleverd en ingericht als natuurgebied en is het stadsstrand vergroot. Ook is dan een vogelbroedeiland en recreatiekwelder aangelegd. Het Marconiproject maakt deel uit van een breder programma Eems-Dollard 2050. Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties werken hierin samen aan een betere balans tussen economie en ecologie in een uniek natuurgebied.

De totale investering voor de 3e fase van dit project bedroeg € 8 miljoen. Hieraan is vanuit het Waddenfonds € 3,2 miljoen bijgedragen.

Proef met energie winnen uit golfslag uit de startblokken
Waddenmozaïek toont eerste beelden