Transformatie kustzone Lauwersmeer

Het Waddenfonds draagt 8 miljoen uit de IKW-middelen bij aan het project Vitale Kustzone Lauwersmeer. Het project omvat de aanleg van buitendijkse kwelders en een binnendijks zoet-zoutwaterovergangsgebied. Het Lauwersmeergebied transformeert hierdoor tot een klimaatbestendig overgangsgebied tussen het Wad en het achterland.

Het project, dat wordt gerealiseerd tussen 2022 en 2024, vergt een totale investering van maar liefst 96 miljoen euro. Aanvullend op de IKW-middelen investeert de provincie Groningen € 5 miljoen in het project.

Duikers
Direct aanleiding is het plan om de waddenzeedijk te versterken. Langs de Waddendijk bij Lauwersmeer worden over een lengte van 5-7 kilometer duikers gegraven, waardoor zachte, natuurlijke, maar toch robuuste klimaatbestendige overgangen tussen zoet en zout water ontstaan. Dit binnendijkse gebied moet 70 hectare groot worden en leidt tot de verbetering van de natuurlijke dynamiek, de natuurwaarden en de biodiversiteit.

Goed voor vissen en vogels
Overgangsgebieden tussen Wad en achterland maken straks vismigratie mogelijk. Er ontstaan verbindingen met vismigratieroutes via Zoutkamperril en Westpolder. Op deze wijze kan de populatie trekvissen in de Waddenzee groeien. De ontwikkeling van 20 hectare buitendijkse kwelder en de inrichting van hoogwatervluchtroutes in de vorm van rijsdammen versterkt de populatie broed- en trekvogels in het Waddengebied.

Holwerd aan Zee nieuwe poort naar het Wad
Donkerte keert terug in Waddengebied