Holwerd aan Zee nieuwe poort naar het Wad

Het Waddenfonds reserveert ruim 8,3 miljoen euro uit de IKW-middelen voor het project Holwerd aan Zee. Bijzonder is dat via een dijkdoorgang het Friese dorp straks in directe verbinding staat met de Waddenzee. Het project biedt op meerdere fronten nieuwe kansen, benadrukt de Friese gedeputeerde Sietske Poepjes. “Voor de flora en fauna, maar ook voor het cultuurtoerisme en de landbouw.”

Voor Holwerd aan Zee wordt een doorgang in de zeedijk gemaakt naar een uit te graven getijdemeer van 35 hectare groot. De bijdrage van het Waddenfonds aan het project, op voorwaarde dat de financiering daarvan rond komt, brengt de realisatie van de tweede fase van dit plan een stap dichterbij. Met het totale project is een investering gemoeid van ruim 63 miljoen euro excl. BTW. Poepjes, tevens bestuurslid van het Waddenfonds, noemt het project een prachtige ontwikkeling voor het Friese waddengebied. “Ik ben erg blij dat dit project mede door het Waddenfonds mogelijk wordt.” De provincie Friesland investeert zelf € 10 miljoen in het project.

Dijkdoorgang
De doorbraak van de dijk betekent dat de Waddenzee in contact komt met de Friese boezem. De geul en het getijdenmeer zijn zout, gevolgd door een brakke overgangszone. Hierdoor wordt vismigratie mogelijk. Het bevorderen van vismigratie uit de Waddenzee naar zoetwaterplekken is één van de doelstellingen van het Waddenfonds.

Behalve voor vissen, biedt Holwerd aan Zee ook kansen voor wadvogels. Er worden twee broedeilanden van minimaal 3 hectare aangelegd, waar deze dieren kunnen uitrusten, foerageren en broeden. Ook de slikkige randen langs het beleefmeer en buitendijkse kwelders zijn hiervoor geschikt.

Cultuurtoerisme
Dankzij de dijkdoorgang komt het dorp Holwerd direct aan zee te liggen. Dit kan een stimulans betekenen voor het cultuurtoerisme. De cultuurtoerist heeft behoefte aan kwaliteit, beleving van het Waddengebied en het bezoeken van interessante plekken. Ter bevordering van het toerisme worden recreatiewoningen gebouwd en worden er een boulevard, getijdehaven, natuurbeleefpad en een drijvende vogelkijkhut aangelegd. Binnen het project bestaat de mogelijkheid om circa 4 hectare landbouwgrond geschikt te maken voor zilte teelt van aardappelen en andere gewassen.

Definitief ontwerp
Voor het gehele projectplan moet nog een definitief ontwerp worden gemaakt. De komende twee jaar worden de plannen verder uitgewerkt. Zo is onder anderen meer onderzoek nodig of klei die vrijkomt bij het uitgraven van het meer, gebruikt kan worden voor dijkversterking. Het Waddenfonds trekt hierin samen op met de initiatiefnemers.

Naar de projectwebsite >

Beschermd: Green Shipping zet in op fossielvrije Waddenvloot
Transformatie kustzone Lauwersmeer