Impuls aan vistrek tussen binnenland en Waddenzee

Het IKW-project ‘Ruim Baan voor Vissen 2’ heeft groen licht gekregen van het Waddenfondsbestuur. Belangrijk, want de visstand in de Waddenzee is de afgelopen decennia flink teruggelopen. In totaal wordt in dit initiatief van de waterschappen van Noord-Holland, Fryslân, Groningen en Drenthe en Van Hall-Larenstein € 44,5 miljoen geïnvesteerd. Het Waddenfonds draagt hier € 12,8 miljoen aan bij.

Door dijken, sluizen, stuwen en gemalen is de vrije migratie van vis tussen de Waddenzee en het binnenwater achter de dijken flink verstoord. Dat maakt het voor vissen lastig om de polders, meren en beken te bereiken om te paaien en jongen te krijgen. Het gevolg is dat trekkende vissoorten zoals de zeeforel, stekelbaars en paling het moeilijk hebben in het Waddengebied.

Vervolgproject
Het project is een vervolg op ‘Ruim Baan voor Vissen 1’. In de eerste fase is onder meer de migratie van vissen van en naar de Waddenzee bevorderd. Zo zijn bij Nieuw Statenzijl, op de grens met Duitsland, maatregelen getroffen waardoor trekvissen nu makkelijker het bekenstelsel van Drenthe kunnen bereiken. Op dit moment worden er ook bij Lauwersoog en in de Afsluitdijk voorzieningen voorbereid die de vismigratie richting de provincies Groningen, Fryslân en het IJsselmeer en haar achterland verbeteren.

Speerpunten
In deze tweede fase van het project wordt vooral geïnvesteerd in de aanleg van paai- en opgroeigebieden voor trekvissen in het kustgebied. Verder wordt er nog een aantal knelpunten opgelost bij gemalen en sluizen, waardoor grotere poldergebieden ontsloten worden voor de vissen.

Living Lab Vismigratie
Binnen  het project is veel aandacht voor het bundelen van kennis en krachten. Via het ‘Living Lab’-concept vindt samenwerking plaats met partijen zoals beroepsvissers en hengelsporters. Een monitoringsprogramma volgt jaarlijks de effectiviteit van de vismigratievoorzieningen, zoet-zoutovergangen en brakwatergebieden. De opgedane kennis wordt benut om maatregelen te verfijnen. Van Hall Larenstein trekt dit onderdeel.

Eindresultaat
Het project levert een waardevolle bijdrage aan het herstel van de populaties trekvissen in de Waddenzee en het versterken van de sport- en beroepsvisserij. Dankzij de herstelwerkzaamheden zal uiterlijk in 2024 een groot deel van de resterende knelpunten voor de vrije migratie van vis zijn opgelost. Dit betekent  dat dan de ecologische relatie tussen Waddenzee en het achterland voor vis is hersteld.

Waterstof nieuwe loot groengaspilot Ameland
Waddenprogramma meer en meer op stoom