Uitbreiding broed-, rust en foerageergebied van Wadvogels

Uit onderzoek en monitoring blijkt dat het Waddengebied een zwakke schakel is op de trekroute van vogels. Het project Wij&Wadvogels zet in op het verbeteren van hun leefomgeving voor vogels. Tegelijkertijd zet het project in op het vergroten van het draagvlak voor maatregelen om vogels de wind in de rug te geven.

In het kader van het project worden de komende jaren op vijftien locaties maatregelen genomen ten faveure van wadvogels. De inzet richt zich met name op het verbeteren van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de broed-, rust- en foerageergebieden. De ingrepen zullen een positief effect hebben op vogelpopulaties. Dit kan op de voet worden gevolgd, want ook de monitoring van de effecten van de genomen maatregelen heeft een kwaliteitsimpuls gekregen en is structureel belegd en gefinancierd. Verder wordt er een begin gemaakt met de uitvoering van aanvullende maatregelen uit het Actieplan Broedvogels Waddengebied en de beheerplannen N2000. Dit gebeurt op basis van het concept van ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’.

Parallel hieraan moet een communicatietraject ertoe leiden dat de vogel- en natuurrecreant, maar ook andere bezoekers, bewoners en bedrijven, zich meer bewust worden van het belang van rust voor vogels. Dit draagt er hopelijk toe bij dat zij in hun handelen proberen de vogels niet te verstoren.

Het project is een initiatief van Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, het Groninger Landschap, Landschap Noord-Holland, Rijks Universiteit Groningen/The Fieldwork Company en de Waddenvereniging. Met het project is voor de periode tot en met 2022 15,6 miljoen euro gemoeid. In het kader van het IKW-programma draagt het Waddenfonds hier ruim € 7 miljoen aan bij. Op de website beleefdewaddennatuur.nl staat meer informatie over het concept Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen en in de komende jaren ook over Wij&Wadvogels.

 

Flinke impuls aan verbeteren visstand in de Waddenzee
Onderwatervlieger levert jaarrond duurzame energie