Flinke impuls aan verbeteren visstand in de Waddenzee

De Waddenzee heeft een belangrijke functie voor ruim 100 vissoorten. Het project Waddentools Swimway richt zich op het testen van de effectiviteit van recente projecten en beheermaatregelen op het gebied van de visstand in de Waddenzee.

Door de zachte, voedselrijke bodem, is de ondiepe Waddenzee een aantrekkelijk leefgebied waar vissen paaien, eten en rusten en waar jongen opgroeien. Daarnaast is de Waddenzee de toegangspoort naar rivieren en de Noordzee. Deze functie van de Waddenzee is de afgelopen jaren echter flink aangetast. Zo is hoeveelheid biomassa in de Waddenzee fors afgenomen. En dat geldt ook voor de gemiddelde grootte van vissen.

Doel van het project is om erachter te komen met welke beheermaatregelen de verarmde visstand in de Waddenzee kan worden hersteld.  Door te onderzoeken wat het effect van maatregelen en projecten, moet er meer kennis worden opgedaan. Die kennis is nodig voor het nemen van maatregelen die effectief zijn voor het herstel van de visstand van de Waddenzee.

Binnen het Waddentools Swimway Waddenzee project werken drie kennisinstellingen: Rijkuniversiteit Groningen, het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Wageningen Marine Research nauw samen. De projectgroep bestaat verder uit de Waddenvereniging en Sportvisserij Nederland. Ook zijn verschillende terreinbeherende (natuur)organisaties betrokken bij de uitvoering van het project en wordt de samenwerking met beroepsvissers op de Waddenzee gezocht.

De totale projectkosten bedragen € 5.498.000,– en het Waddenfond draagt € 3.576.000,– bij aan dit IKW-project.

Zie ook de berichten over het project op de websites van de Waddenvereniging en Wageningen University & Research.

Duurzame winst via groene chemie uit CO2 en zonlicht
Uitbreiding broed-, rust en foerageergebied van Wadvogels