Kwelderaanleg bij Delfzijl innovatie van wereldallure

Marconi is een integraal project om de leefbaarheid van Delfzijl als havenplaats aan de Waddenzee te versterken. Dit gebeurt in combinatie met het versterken van de zeedijk en natuurontwikkeling in het Eems-Dollardestuarium. Onderdeel is de aanleg van kwelders met behulp van baggerslib, een niet eerder toegepaste innovatie in waterland.

Het project Marconi Buitendijks is de eerste concrete uitwerking van het Programma Marconi. Klimaatverandering stelt nieuwe eisen aan de zeedijk door zwaardere stormen, hogere golven en zeespiegelstijging. Bodemdaling door de gaswinning en aardbevingsrisico leggen daar nieuwe eisen naast. De zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven wordt bij Delfzijl 10 tot 15 meter breder en twee meter hoger dan de huidige dijk. De noodzakelijke verhoging neemt naar het noorden geleidelijk af en is vrijwel nul bij de Eemshaven. Bij het centrum van Delfzijl wordt de dijk landinwaarts verlegd. Het bestaande stadsstrand wordt in oude glorie hersteld en vergroot van 0,7 tot circa 2,3 hectare.

Inzet van het laatste onderdeel (fase 3) van het Marconi-project is het optimaliseren van de waterafvoer door omlegging van de spui naar de Oterdumer driehoek. Dit gebeurt in combinatie met de realisering van brakke natuur aldaar. Fase 3 heeft alleen betrekking op het onderdeel kennisontwikkeling kwelderaanleg. Het is een ‘leren door doen’-project bedoeld om kennis te genereren over kwelderontwikkeling die wereldwijd toepasbaar zal zijn. Verschillende methoden om kweldergroei te stimuleren worden getest.

Het is de bedoeling dat de kwelders worden aangelegd met baggerslib uit de haven van Delfzijl en/of het Eems-Dollardestuarium. In proefvelden wordt geëxperimenteerd met verschillende percentages slib, verschillende types golf remmende structuren en inzaaien/natuurlijke aanvoer zeekraalzaad. De kwelderontwikkeling resulteert in een toename van geschikt habitat voor wadvogels.

Het betreft een project van de gemeente Delfzijl. Het Waddenfonds investeert in het kader van het IKW-programma € 380.000,- in deze derde fase; de totale kosten bedragen € 560.000,-

Onderwatervlieger levert jaarrond duurzame energie
Texelse biovergister produceert voer, mest en gas