Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Thema: Vitale kust & Afsluitdijk
Website: https://nationaalprogrammagroningen.nl/projecten/waterwerken-zoutkamp/
Status: In uitvoering

In het beheergebied van het waterschap Noorderzijlvast (Groningen) zijn een groot aantal maatregelen nodig om in te spelen op klimaatveranderingen en bodemdaling door gaswinning. Een van deze beheergebieden is het Lauwersmeergebied en het achterland in het Hogeland, waar ook het dorp Zoutkamp is gelegen. Uit een eerdere studie blijkt dat het in dit gebied voor de komende 30 jaar noodzakelijk is om een aantal investeringen te doen in de waterstaatkundige werken in Zoutkamp en haar directe omgeving.

Met dit project willen de indieners de waterveiligheid te verbeteren en tegelijk te werken aan het versterken van de toeristisch recreatieve mogelijkheden rond het Lauwersmeer en de vaarrecreatie richting Het Hogeland en Stad. Zo bestaat het plan o.a. uit het realiseren van meerdere toeristische ontsluitingen naar het dorp Zoutkamp, een flinke verbetering van de entree van het dorp, de aanleg van aanmeervoorzieningen en het restaureren van de cultuurhistorie in het dorp. Waaronder het realiseren van een nieuwe schutsluis in de rijks monumentale Husingosluis.

Naast de ingrepen die gedaan worden voor de waterveiligheid en de recreatieve versterking van het dorp, wordt Zoutkamp door de Stichting promotie Waddenland en het Visserijmuseum actief gepromoot en bekend gemaakt als gezellig vissersdorp. Dit moet zorgen voor een aanzuigende werking van zowel de varende- als de landrecreant. Samen met ondernemers en de Kopgroep Zoutkamp is een programma opgesteld en zijn activiteiten benoemd. Tevens is aansluiting gezocht bij Visit Wadden en marketing Groningen.

Het project is een samenwerking tussen Waterschap Noorderzijlvest, gemeente het Hogeland en provincie Groningen en kan rekenen op brede maatschappelijke steun uit de directe omgeving. 

Totale investering: ???
IKW-Waddenfonds: 1.9 miljoen
Provincies: 0.3 Miljoen
Overige financiers: 4.2 miljoen

Op Paad lâns it Waad
Beleef Kornwerderzand