Volop inzetten op integrale gebiedsontwikkeling

Het IKW gaat in de resterende looptijd tot en met 2026 volop inzetten op vijf integrale gebiedsontwikkelingen aan de vaste wal kust van de Waddenzee. Klimaatveranderingen, de grote transities en opgaven op het gebied van energie, leefbaarheid, landbouw, natuur, havenontwikkeling en toerisme vragen om een integrale aanpak. De opgaven en ambities van het IKW voor een toekomstbestendig Waddengebied in de komende jaren staan beschreven in een overzichtelijke folder.

Vijf gebiedsontwikkelingsprogramma’s

Het IKW wil de komende jaren inzetten op vijf gebiedsontwikkelingsprogramma’s in de drie Waddenprovincies. Dit zijn: Den Helder en Waddenbaai; Harlingen; Fries Programma Waddenkust; Holwerd aan Zee en Eemszijlen. In de kustgebieden spelen veel vergelijkbare opgaven, zoals de grote transities, slib, zoet-zout overgangen, natuurontwikkeling en het streven naar een inclusieve samenleving. Hierbij is samen optrekken en van elkaar leren de insteek.

Integrale gebiedsontwikkeling

Integrale gebiedsontwikkelingsprogramma’s zijn grote, langdurige programma’s die forse investeringen vragen. Hierbij zijn veel partijen betrokken. Met integrale gebiedsontwikkeling wordt gelijktijdig aan verschillende doelen gewerkt die te maken hebben met ecologie, economie en de samenleving. De doelen hangen nauw met elkaar samen en vragen de samenwerking en afstemming van overheden, (natuur)organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Blijvende inzet op majeure opgaven

De focus op integrale gebiedsontwikkeling komt naast de inzet op de zes majeure opgaven (link), die al eerder zijn vastgesteld. De inzet op de majeure opgaven Waddenzee, de eilanden, het versterken en vermarkten van het Werelderfgoed, havenontwikkeling en natuurverbetering, vitale kust en Afsluitdijk en de Eems-Dollard, blijven onveranderd.  

Combineren met Rijksmiddelen

Het IKW zet in op het bundelen van middelen tussen Regio, Rijk en Europa in het Waddengebied voor de gebiedsontwikkelingsprogramma’s aan de Waddenkust. Deze programma’s hebben veel raakvlakken met de Rijksprogramma’s in het gebied. Voorbeelden hiervan zijn de dijkversterking binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).

Lees meer in de folder.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Bert Wijnsma, 06-508654915, a.g.wijnsma@fryslan.frl


Een integrale benadering voor een toekomstbestendig Harlingen
Samen investeren in het Waddengebied