Colleges akkoord met investeringskader

De Colleges van Gedeputeerde Staten van Groningen, Fryslân en Noord-Holland hebben ingestemd met het Investeringskader Waddengebied 2016-2026. Zij willen de komende tien jaar de investeringen met name richten  op een zestal majeure opgaven.

Bestuurlijke behandeling volgt de komende maanden in de commissies en Staten van de drie provincies. Zodra de data bekend zijn, worden deze op deze website gepubliceerd, met een verwijzing naar de inspraakmogelijkheden.

Na het vaststellen van het investeringskader, gaan de drie provincies samen met het Waddenfonds en met partners (initiatiefnemers, stakeholders, betrokkenen) een uitvoeringsprogramma ontwikkelen voor de majeure opgaven. Hierin komt, naast de bijdrage vanuit het Waddenfonds, ook de vraag aan de orde welke bijdrage de provincies gaan leveren. Dit kan betrekking hebben op het inzetten van financiële middelen, het ruimtelijk instrumentarium, de agenda naar Rijk/Europa of anderszins. Daarbij is het onze intentie om de goede dialoog die afgelopen voorjaar is ontstaan voort te zetten en gezamenlijk tot realisering van de majeure opgaven te komen.

Persbericht: Provincies kiezen voor majeure opgaven in Waddengebied

Investeringskader Waddengebied 2016-2026 in vogelvlucht

investeringskader-waddengebied-2016-2026-in-vogelvlucht

 

Investeringskader Waddengebied 2016-2026 krijgt warm onthaal
Reacties