Marconi

Marconi

Kelly Elschot van Wageningen Marine Research vertelt welke belangrijke rol kwelders spelen bij natuurontwikkeling en het vastleggen van slib uit het Eems-Dollardgebied.

Thema: Eems-Dollardgebied in balans
Website: https://eemsdollard2050.nl/project/marconi/
Status: Afgerond

Een impuls geven aan de leefbaarheid van Delfzijl. Dát is het doel van het Marconi-project. Het IKW-project richt zich op het optimaliseren van de waterafvoer in combinatie met de realisering van brakke natuur. Het IKW-project omvat het uitbreiden van leefgebieden voor dieren en planten door het ontwikkelen van schorren en zilte graslanden. Daarnaast komt er meer ruimte beschikbaar om slib te bezinken. Het is een ‘leren door doen’-project bedoeld om kennis te genereren over kwelderontwikkeling die wereldwijd toepasbaar zal zijn. Verschillende methoden om kweldergroei te stimuleren worden getest.

Het is de bedoeling dat de kwelders worden aangelegd met baggerslib uit de haven van Delfzijl en/of het Eems-Dollardestuarium. In proefvelden wordt geëxperimenteerd met verschillende percentages slib, verschillende types golf remmende structuren en de kweek van zeekraal. De kwelderontwikkeling resulteert in een toename van een geschikt habitat voor wadvogels. Volgens plan is in het najaar 2020 de kwelder opgeleverd en ingericht als natuurgebied en is het stadsstrand vergroot. Ook is dan een vogelbroedeiland en recreatiekwelder aangelegd.

Het Marconiproject maakt deel uit van het bredere programma Eems-Dollard 2050. Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties werken hierin samen aan een betere balans tussen economie en ecologie in een uniek natuurgebied.

Totale investering: € 8,2 miljoen
Waddenfonds € 3,2 miljoen
Provincie € 5,0 miljoen

Vitale kust Eemsdelta
Afsluitdijk Wadden Center