14 maart 2016

Investeringskader

Investeringskader Waddengebied 2016-2026

Luchtfoto haven Delfzijl

De drie waddenprovincies hebben het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 vastgesteld. Het Waddenfonds gaat de komende tien jaar € 150 miljoen investeren in zes grote opgaven in het Waddengebied. Dit om specifieke problemen op te lossen en ruimte te maken voor economische ontwikkelingen en ecologie. Aanvullend wordt uiterlijk in 2021 via de midterm review circa € 30 miljoen geïnvesteerd.

De gezamenlijke inzet van de drie Waddenprovincies betekent een trendbreuk in de ontwikkeling en de financiering van projecten. Met het gezamenlijke investeringskader ontstaat er meer focus, waardoor gerichter kan worden geïnvesteerd in de ecologie en economie van het Waddengebied.

Zes thema’s

Voor de komende tien jaar is er vanuit het Waddenfonds € 150 miljoen beschikbaar voor zes grote thema’s. Aanvullend op dit bedrag is altijd sprake van co-financiering. Het gaat om de thema’s Waddenzee, havenontwikkeling en natuurverbetering, het versterken en vermarkten van werelderfgoed, vitale kust en Afsluitdijk, Eems-Dollard gebied in balans en eilanden op eigen kracht. Het Waddenfondsgeld wordt voor 50% besteed aan projecten om de economie vooruit te helpen en 50% voor verbetering van ecologie.

Ecologie én economie

Net als nu het geval is, vormt de interprovinciale visie ‘Wadden van Allure!’ het inhoudelijk beleidskader voor de nieuwe periode van het Waddenfonds. Dit betekent onder meer dat inhoudelijk de focus ligt op zowel het versterken en optimaal beleven van de fysieke en ecologische kwaliteiten als op het bieden van ruimte voor innovatie en verduurzaming van de economie. De Waddenproviencies koesteren de status als Werelderfgoed en willen deze kwaliteiten in de komende jaren versterken en benutten, zonder er afbreuk aan te doen. De beschikbare middelen zullen we zoveel mogelijk integraal aanwenden.

Investeringskader

Het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Waddenprovincies, waarin gedeputeerden van Groningen, Fryslân en Noord-HollaDSC_0122nd zitten. Binnenkort besluiten Provinciale Staten van de drie provincies over het voorstel. Naast de zes thema’s blijven er aparte subsidieregelingen bij het Waddenfonds om reguliere kleinere projecten via thematische openstellingen (bijvoorbeeld recreatie en toerisme te bevorderen). Hiervoor is tot 2026 om 90 miljoen euro beschikbaar.

Als voorbereiding op het investeringskader is overleg geweest met allerlei partijen, bedrijven en organisaties in en rond de Waddenzee.