Programma Gastheerschap Waddengebied wil samenwerken aan een duurzame toekomst

Waddenzee Werelderfgoed is een uniek en waardevol natuurgebied met een ongeëvenaarde biodiversiteit. De natuur- en landschapskwaliteit van het Waddengebied staat onder druk , onder andere door klimaatverandering, visserij, energiewinning, scheepvaart en recreatie en toerisme. Om uitdagingen hierop aan te gaan, is het Programma Gastheerschap Waddengebied in het leven geroepen. Dit programma, ondersteund door een breed scala aan stakeholders, zet zich in voor een zorgvuldige omgang met het Waddengebied en richt zich op samenwerking, natuurbeheer, educatie en destinatiemanagement.

Meest duurzame bestemming van Europa worden
Met de ambitie om het Waddengebied tegen 2030 tot de meest duurzame bestemming van Europa te maken, draagt het programma bij aan de brede welvaart in het gebied. Hierbij ligt de focus op het beschermen van natuur, landschap en erfgoed. Het vinden van een balans tussen ecologie, economie en welzijn is cruciaal, waarbij de unieke natuur- en landschapskwaliteit van het Waddengebied centraal staat.

Samenwerking als sleutel tot succes
Een van de kernonderdelen van het programma is samenwerking. Door eenheid in de  boodschap en samenwerking tussen alle betrokken partijen te bevorderen, streeft het programma naar duurzame initiatieven. Dit omvat het stroomlijnen van samenwerking, het ontwikkelen van een erecode voor recreatie en het bevorderen van een gezamenlijke uitstraling.

Educatie voor een bewustere toekomst
Educatie speelt een belangrijke rol in het vergroten van het begrip en bewustzijn over de waarde van het Waddengebied. Het programma zet zich in voor de ontwikkeling van een Werelderfgoedverhaal, gezamenlijke educatieprogramma’s en een ambassadeursprogramma voor ondernemers en gidsen. Dit helpt niet alleen bij het informeren van bezoekers, maar ook bij het betrekken van de lokale gemeenschap bij het behoud van hun omgeving.

Promotie van duurzaam toerisme
Het promoten van het Waddengebied als duurzame bestemming is een belangrijk aspect van het programma. Door middel van coördinatie van waardevolle bestemmingsontwikkeling, communicatie over duurzaam bezoek en monitoring van bezoekersstromen, streeft het programma naar een balans tussen toerisme en natuurbescherming. Dit zorgt ervoor dat bezoekers kunnen genieten van het gebied zonder de kwetsbare ecosystemen te verstoren.

Samenwerking met natuurbeheerders
Natuurbeheerders werken nauw samen met de andere programmapartners. Zij dragen bij aan gezamenlijke boodschappen, het scholen van gidsen en het stimuleren van duurzaam toerisme. Een specifiek maatregelenpakket wordt momenteel ontwikkeld om deze integrale aanpak te waarborgen.

Verwachte resultaten
Het Programma Gastheerschap Waddengebied heeft een aantal concrete doelstellingen en verwachte resultaten, die gezamenlijk bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van het Waddengebied:

  1. Effectieve Samenwerking: Door het bevorderen van samenwerking tussen alle betrokken partijen wordt een gedeelde visie en aanpak gerealiseerd. Dit zorgt voor synergie en versterkt de effectiviteit van de initiatieven in het gebied.
  2. Eenduidige boodschap: Een consistente en duidelijke boodschap over de waarde en het belang van het Waddengebied helpt bij het creëren van bewustzijn en betrokkenheid bij zowel bewoners als bezoekers. Dit draagt bij aan een groter begrip en respect voor de unieke eigenschappen van het gebied.
  3. Verhoogd bewustzijn en verantwoordelijkheid: Door educatieprogramma’s en communicatie-inspanningen wordt het bewustzijn over de ecologische waarde van het Waddengebied vergroot. Dit leidt tot meer verantwoorde gedragingen van bezoekers en bewoners, die zich meer bewust zijn van hun impact op het milieu.
  4. Betere spreiding van bezoekers: Door het ontwikkelen van strategieën voor bezoekersmanagement worden bezoekersstromen beter gespreid. Dit vermindert de druk op kwetsbare gebieden en zorgt ervoor dat bezoekers op een duurzame manier van het gebied kunnen genieten zonder de natuur te beschadigen.
  5. Stimulering van duurzame economische ontwikkeling: Het programma stimuleert initiatieven die bijdragen aan een duurzame economie in het Waddengebied. Dit omvat ondersteuning voor lokale ondernemers die duurzame praktijken omarmen en innovaties die bijdragen aan de ecologische en economische veerkracht van het gebied.
  6. Versterkte leefbaarheid en voorzieningen: Door investeringen in lokale infrastructuur en voorzieningen wordt de leefbaarheid in het Waddengebied verbeterd. Dit zorgt voor een betere kwaliteit van leven voor de inwoners en maakt het gebied aantrekkelijker voor zowel bewoners als bezoekers.

Met het Programma Gastheerschap Waddengebied wordt gewerkt aan de bescherming en het behoud van het Waddengebied als Werelderfgoed, zodat zowel huidige als toekomstige generaties van dit unieke gebied kunnen blijven genieten. Inmiddels heeft het programma op 24 juni een positief advies gekregen van de stuurgroep van de Waddenprovincies om te worden ingediend bij het Waddenfonds voor een financiële bijdrage uit de IKW-Waddenfonds gelden.

Investeren in het unieke cultuurlandschap van het Waddengebied