Monitoring zet Waddengebied nog beter op de kaart

Onlangs is groen licht gegeven voor het tot stand brengen van een monitoringskader voor het Investeringakader Waddengebied (IKW). Daarbij wordt voortgeborduurd op hetgeen op dit gebied al is ontwikkeld.

De monitoringsinformatie draagt bij aan de kennisontwikkeling. Dit betekent onder meer dat nieuwe projecten hun voordeel kunnen doen met de opgedane kennis en ervaringen. Belangrijk, want een goede kennisinfrastructuur zet het Waddengebied nationaal en internationaal nog beter op de kaart.

Slaag- en faalfactoren
De ecologische monitoringsopgave van Waddenfondsprojecten krijgt momenteel al invulling. In de loop van dit jaar komt er ook aandacht voor de projectmonitoring. Uitgangspunt vormt de bijdrage van de IKW-projecten aan de doelen van het IKW. Dit levert inzicht op in de wijze waarop de middelen zijn besteed. De projectmonitoring moet inzicht geven in de voortgang die de projecten boeken. Plus de vinger leggen op aspecten die meer aandacht verdienen om zo nodig bij te sturen om projectdoelen te realiseren.

Aanpak
De Waddenacademie heeft eerder een prototype laten ontwikkelen van een Waddenbarometer. Deze bevat indicatoren voor het meten van de duurzame ontwikkeling van het waddengebied te meten. Deze indicatorenset gaat onderdeel uitmaken van de projectmonitoring. Aanvullend worden er indicatoren ontwikkeld gericht op het volgen van de IKW-projecten. De eerste resultaten worden volgend jaar gepubliceerd in de midterm van het investeringskader.

Verhalen zetten Waddengebied op toeristisch netvlies
Klutenplas winst voor natuur en milieu