Een kijkje in de proceskeuken

Tot 2026 komt voor het Waddengebied – kust, zee en eilanden – € 180 miljoen beschikbaar om de economie te verduurzamen en de ecologie te versterken. Hoe willen de drie Waddenprovincies dit geld investeren? Een kijkje in de proceskeuken.

Met het Investeringskader Waddengebied (IKW) willen de provincies bevorderen dat er goede initiatieven tot wasdom komen die wezenlijk bijdragen aan het versterken van economie en ecologie in het Waddengebied. Hiertoe zijn zes majeure opgaven benoemd, ieder onder de hoede van een opgaveteam.

Organisatie

De Waddenprovincies voeren de regie en begeleiden waar nodig de projectontwikkeling. Per opgave is een programmeringslijst opgesteld. Hiervoor kan men aankloppen bij de opgaveteams. Een regieteam fungeert als spin in het web. Het team maakt een inschatting of een initiatief voldoende potentie heeft en adviseert hierover aan de Stuurgroep Waddenprovincies (SWP).  Gedeputeerde Staten van de drie provincies stellen de programmeringslijst  jaarlijks vast en informeren Provinciale Staten over de voortgang.

Meerjarenprogramma
Elk jaar verschijnt er een meerjarenprogramma voor het IKW. Langs de lijnen van de zes opgaven vindt hierin een actualisatie plaats van de programmeringslijsten. In het MJP 2019 worden de initiatieven die lopen dus opnieuw geordend. Plannen die zo ver zijn uitgewerkt dat ze in 2019 inhoudelijk en financieel rond te maken zijn, krijgen een prominenter plek. In principe is het de bedoeling om daar de samenwerking mee aan te gaan.

Geen garantie
Van belang om te weten, is dat een plek op een programmeringslijst geen garantie is voor een daadwerkelijke bijdrage uit het Waddenfonds. De programmering in het IKW betreft louter het commitment dat een opgaveteam met initiatiefnemers aan de slag gaat om een project verder te brengen. Dit kan namelijk ook betekenen dat je gaandeweg erachter komt dat plannen niet haalbaar zijn. Maar daar gaan we natuurlijk niet van uit.

Waddenfonds
Vanuit het IKW wordt nauw samengewerkt met het Waddenfonds. Met de komst van het IKW zijn de doelen, spelregels en criteria van het Waddenfonds ook niet veranderd. Dat betekent dat er een eigenstandige afweging van de subsidieaanvragen door het Waddenfonds plaatsvindt. Wel reikt de IKW-ambitie veel verder. Het is namelijk juist de bedoeling van het programma om omvangrijke ideeën en plannen in uitvoering te krijgen.

In 2019 zullen er twee momenten zijn dat de Stuurgroep Waddenprovincies initiatieven beoordeelt. Bij groen licht kan vervolgens in overleg met het Waddenfonds een uitnodiging worden gedaan om een aanvraag in te dienen.

Eén dijk, vele verhalen
Investeringskader Waddengebied flink op stoom gekomen