Focuspunten investeringskader

Om de ecologie en economie te verbeteren willen de provincies – samen met partners – meer focus aanbrengen in investeringen op dit gebied. Het Waddenfonds is hierbij een belangrijk financieel instrument.

Vooralsnog staan vier Waddenbrede thema’s centraal in het investeringskader:

1.Herstel bodemleven Waddenzee

2.Havens voor de toekomst

3.Vitale kust

4.Werelderfgoed als kernkwaliteit

 

Herstel bodemleven Waddenzee

Impulsen om de bodem én het bodemleven gezonder te maken vormen het eerste focuspunt. Hieronder vallen activiteiten gericht op kwelderbeheer, het creëren van rustplekken voor planten en (schaal)dieren, het bevorderen van het voedselaanbod voor toppredatoren, het verminderen van de slibbelasting en het verduurzamen van de visserij.

Havens voor de toekomst

De havens vormen een belangrijke motor voor de Waddeneconomie. Voor de toekomst is aandacht nodig voor zowel het verbeteren van de bereikbaarheid via land en zee als van de havens onderling. Speciale ondersteuning verdienen activiteiten gericht op diversificatie, specialisatie en samenwerking in het kader van het bevorderen van de circulaire economie. Van havenontwikkeling kan eveneens een economische impuls uitgaan, mits dit plaatsvindt in combinatie met een plus voor de natuur.

Vitale kust

Innovatieve kustontwikkeling heeft van oudsher al aandacht en dit blijft ook voor de toekomst een focuspunt. Met name het combineren van kustverdediging met natuurontwikkeling, vismigratievoorzieningen en recreatief medegebruik biedt perspectief om te komen tot een vitale kust. Daarbij kan de Afsluitdijk zich ontpoppen tot icoon voor innovatie, ook in internationaal perspectief. Voor de landbouw liggen er kansen in het versterken van de huidige specialisaties, waarbij aanvullend nadrukkelijk kan worden ingespeeld op de kansen van aquateelten.

Werelderfgoed als kernkwaliteit

Het vierde speerpunt richt zich op het effectief benutten van het label UNESCO Werelderfgoed voor de profilering van het Waddengebied als unieke plek om te wonen, werken en recreëren. Dit aspect verdient een samenhangende en elkaar versterkende aanpak van Den Helder tot aan de Dollard, bijvoorbeeld via het ontwikkelen van één Waddenmerk en een uitgekiende set aan promotiemiddelen. Het creëren van diversiteit bij lokale initiatieven, met aandacht voor het leggen van verbindingen met de dagelijkse economie, biedt eveneens kansen. Hetzelfde geldt voor activiteiten gericht op het versterken van het belevingstoerisme, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een combinatie van toeristische attracties op een aantal specifieke plekken en het optimaliseren van routestructuren.

Wadden 3 daagse
Kennisagenda