Positief besluit vervolgaanvraag IKW-Waddensubsidie TidalKite

Op vrijdag 16 februari 2024 heeft de stuurgroep Waddenprovincies positief besloten over de  vervolgaanvraag voor het innovatieve project TidalKite.  Met dit besluit komt de energietransitie naar een modern, schoon en efficiënt duurzaam energiesysteem voor de Waddeneilanden weer een stuk dichterbij.

Getijdenenergie
Om de overstap naar duurzame energie te maken zijn wind- en zonne-energie niet voldoende. Nadeel van deze bronnen van hernieuwbare energie is dat ze alleen beschikbaar zijn wanneer het waait of de zon schijnt. Daar komt bij dat grootschalige windparken en zonneweides niet passend zijn in het prachtige Wadden natuurgebied. Getijdenenergie is daarin een goede oplossing. Het TidalKite systeem zet getijdenenergie efficiënt om in schone, betaalbare elektriciteit. Groot voordeel hiervan is dat het, in tegenstelling tot wind- en zonne-energie, alle dagen van de week, het hele jaar door, energie kan opwekken. Daarmee is het een uiterst voorspelbare vorm van energieopwekking en een goede aanvulling op de ambitie van de Waddeneilanden om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie. Bovendien neemt door de relatief lokale opwekking (TidalKites liggen vlak voor de kust van de eilanden in het water) de behoefte aan lange nieuwe kabels vanaf de vaste wal voor verdergaande elektrificatie sterk af.

Pilot succesvol, maar verbetering nodig
De afgelopen jaren heeft initiatiefnemer SeaQurrent, met het eerdere door het IKW-Waddenfonds ondersteunde pilotproject, de unieke technologie kunnen testen en ontwikkelen. Dit gebeurde met een onderwatervlieger in het Borndiep bij Ameland. De resultaten van de pilot zijn veelbelovend en hebben laten zien dat de technologie werkt. Wel is duidelijk geworden dat er door de bijzondere getijdenstroom in de Waddenzee nog verschillende technologische aanpassingen en aanvullende oplossingen nodig zijn. Met het positieve besluit wordt het mogelijk om hier werk van te maken.

Naar 50% energieopwekking voor de eilanden
De potentie van de TidalKite is groot. De initiatiefnemers verwachten dat de verdere optimalisatie van de TidalKite voor de Waddenzee, naast een hogere energieopbrengst en betere ecologische inpassing, ook een nog lagere ecologische impact oplevert. Daarmee kunnen de Waddeneilanden en de kustregio op een passende en lokaal gewenste wijze, een volgende grote stap maken in de energietransitie. Wanneer alle aanpassingen en verbeteringen zijn doorgevoerd, hebben de onderwatervliegers de potentie om de helft van alle energie voor de Waddeneilanden op te wekken.

Onafhankelijke beoordeling Waddenfonds
Met het positieve besluit van de stuurgroep kunnen de initiatiefnemers hun aanvraag nu gaan indienen voor een onafhankelijke beoordeling van het Waddenfonds. Wanneer zij ook positief besluiten, wordt de subsidie verleend en kunnen de initiatiefnemers door met de verdere ontwikkeling van de TidalKite en de daarbij horende opschaling. Voor de aanleg van een onderwatervliegerpark bij Ameland zijn de plannen inmiddels al vergevorderd. Wanneer het hier is gelukt willen de initiatiefnemers verder opschalen met onderwatervliegerparken bij het Marsdiep bij Texel, de Vliestroom bij Vlieland en in de Eems bij de Eemshaven. De ambitie is dat die parken in 2026 samen ruim 40 MegaWatt energie op gaan wekken. De technologie is  bovendien geschikt voor toepassing in deltagebieden elders in Europa en andere werelddelen.

Oproep aan het Rijk om mogelijkheden Energie uit water te versnellen
Van droom naar werkelijkheid: Holwerd aan Zee