Drie waddenprojecten krijgen groen licht om subsidie aan te vragen bij het Waddenfonds

Op donderdag 16 februari heeft de Stuurgroep Waddenprovincies positief besloten over drie aanvragen bij het Investeringskader Waddengebied. Hiermee wordt groen licht gegeven aan drie waddenbrede projecten om een IKW-subsidieaanvraag in te dienen bij het Waddenfonds. De projecten dragen bij  aan de doelstelling van het IKW om grote onderscheidende en bijzondere projecten mogelijk te maken die het Waddengebied duurzaam economisch en ecologisch versterken.

Energie uit water
Het project Blue Energy bestaat al geruime tijd als IKW-Waddenfondsproject. Binnen dit project is het doel om duurzame energie op te wekken in de wisselwerking tussen zoet- en zoutwater. De pilot van het project is fysiek gevestigd op de Friese zijde van de Afsluitdijk.
Inmiddels is de pilot toe aan de volgende fase en is er een nieuw plan ingediend. Met dit nieuwe plan willen de initiatiefnemers REDstack, Deltares en NIOZ het huidige project opschalen naar een 16.5 kW Blue Energy installatie. Hiermee willen ze aantonen dat het technisch en economisch haalbaar is om op een verantwoorde wijze duurzame energie te winnen in een kwetsbaar natuurgebied zoals de Waddenzee. Het belang van het opwekken van duurzame energie in de eigen regio is met de Oekraïne-crisis belangrijker dan ooit tevoren. Slaagt deze tweede fase, dan is de volgende stap de bouw van een commerciële 100 MW installatie.  Een prachtige kans voor de economie in de noordelijke provincies, aangezien het bedrijf REDstack in het noorden gevestigd is.

Waakvogels
Het project Waakvogels zet in op het beter begrijpen en vergroten van de kennis van de werking van herstelmaatregelen en ingrepen in het Waddengebied op de vogelpopulatie. De bestaande gegevens hebben vaak alleen betrekking op aantallen vogels in het Waddengebied. Dit project wil daar verandering in brengen en biedt een helder inzicht in de resultaten van onder andere het reeds lopende IKW project Wij & Wadvogels. Het project Waakvogels is een initiatief van NIOZ, UvA, Sovon, It Fryske Gea en de RUG. Met de kennis die dit project oplevert is het in de toekomst beter mogelijk om herstel-, beheer- en inrichtingsmaatregelen effectiever en succesvoller in te zetten om zo bij te dragen aan een gezonde vogelstand in het Waddengebied.

Wij&Wadvogels II
Het project Wij&Wadvogels II borduurt verder op het eerdere IKW-project Wij&Wadvogels. Met deze tweede fase gaan de initiatiefnemers door op de ingeslagen weg, waarbij de nadruk ligt op het uitbreiden van de al gedane werkzaamheden en doelen. Denk aan het aanleggen en inrichten van nieuwe locaties voor wad-, weide, en dijkvogels en het versneld herstel van bestaande locaties. Ook het blijvend bevorderen van de rust in de vogelrijke gebieden en het creëren van draagvlak bij bezoekers en bewoners en het opdoen van kennis en deze delen blijft een belangrijk doel.

Vervolgstappen
Met het groene licht van de Stuurgroep Waddenprovincies kunnen  de initiatiefnemers de komende periode aan de slag met het officieel indienen van hun IKW-subsidieaanvragen bij het Waddenfonds. Na het indienen zal het algemeen bestuur van het Waddenfonds de aanvragen beoordelen en uiteindelijk beschikken. Ook  de provinciale cofinanciering vanuit de Waddenprovincies wordt hiermee verder geregeld. 

Samen investeren in het Waddengebied
Symposium ‘Investeren in het Waddengebied’ terugkijken