Symposium Investeren in het Waddengebied

Op donderdag 9 februari organiseert het Investeringskader Waddengebied (IKW) in De IJsherberg in Dokkum het symposium Investeren in het Waddengebied. Op dit symposium staan de dynamische ontwikkelingen in het Waddengebied centraal. Het IKW nodigt u uit om op het symposium nieuwe ontwikkelingen te delen, mee te denken aan oplossingen voor grote uitdagingen en de samenwerking te versterken. Samen investeren in het Waddengebied, dat is nodig om de balans tussen natuur en economie in het Waddengebied ook in de toekomst te verzekeren.

Een inspirerend en actief programma
Het symposium start in de ochtend met een introductie van het IKW door de voorzitter van de Stuurgroep Waddenprovincies, gedeputeerde Avine Fokkens (provincie Fryslân). Daarna volgt een plenaire lezing van Erik Wagener van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Verder zijn er interviews en paneldiscussies met deskundigen en vertegenwoordigers van o.a. wetterskip Fryslân, waterschap Hunze en Aa’s, de programmaleider van het voorbeeldproject Eems Dollard in Balans, Cees Loggen, gedeputeerde Noord-Holland, Johan Hamster, gedeputeerde Groningen, burgemeester Michiel Uitdehaag van Texel, wethouders Stefan van Keijzerswaard, van gemeente het Hoge Land en Rebecca Slijver van Noardeast Fryslân, Harm Post van de gezamenlijke Waddenzeehavens en Martin Cnossen van Visit Wadden. De middag staat in het teken van de programma’s en projecten die met steun van het IKW tot stand zijn gekomen of nog in ontwikkeling zijn. Er zijn inspirerende pitches en een bruisende projectenmarkt.

Werken aan de balans
In het Waddengebied komen vele opgaven en uitdagingen op het gebied van ecologie, economie en bewoners samen. Het Waddengebied is een uniek gebied. Het is een rustplaats, tankstation en kraamkamer voor miljoenen trekvogels en vissen. Maar dat niet alleen, het gebied is een belangrijke bron van inkomsten voor de mensen die er wonen, werken en leven. Combineer je dat met de miljoenen mensen die het gebied jaarlijks dit UNESCO werelderfgoed gebied bezoeken, dan ligt er een belangrijke opgave om zowel de ecologie als de economie in het Waddengebied in balans te houden en te versterken. Blijvende investeringen in het Waddengebied zijn nodig, ook gezien de uitdagingen die er liggen op het gebied van klimaatveranderingen en transities. Dat is ook wat commissaris van de koning van Fryslân Arno Blok, tevens voorzitter van het Omgevingsberaad, stelde tijdens zijn nieuwjaarstoespraak: “Het Waddengebied krijgt steeds meer aandacht als UNESCO werelderfgoed. Dat mag echter niet ten koste gaan van de mensen die er wonen en er een toekomst willen opbouwen.”

Een belangrijk instrument
Sinds 2016 investeren de Waddenprovincies via het IKW in programma’s en projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van een robuust, sterk en veerkrachtig Waddengebied. Een gebied waar de balans tussen wonen, werken en recreëren hand in hand gaan. Blijvende investeringen in het Waddengebied zijn nodig, ook gezien de uitdagingen die er liggen op het gebied van klimaatveranderingen en transities.  Met de financiële ondersteuning van meer dan 35 projecten en programma’s is het IKW een belangrijk instrument. Via het IKW hebben de provincies, andere overheden, Waddenfonds, marktpartijen en private fondsen al een investering van ruim 500 miljoen mogelijk gemaakt. Om het Waddengebied in de toekomstbestendig te maken wil het IKW zich blijvend inzetten voor het Waddengebied en ziet daarbij kansen om grote stappen te maken die bijdragen aan de verdere balans voor de natuur en een gezonde duurzame economie.

Inzetten op integrale gebiedsaanpak

Het IKW zet in op een sterke samenwerking tussen de Waddenprovincies, het Waddenfonds en initiatiefnemers zoals het bedrijfsleven in de havens, landbouw, natuurorganisaties, kennisinstellingen en lokale overheden. Naast de majeure opgaven en het bijdragen aan het realiseren van de grote transities gaat het IKW de komende jaren inzetten op integrale gebiedsontwikkeling aan de vast wal kust. Met integrale gebiedsontwikkeling wordt gelijktijdig aan verschillende doelen gewerkt op het gebied van ecologie, economie en samenleving. Het zijn grote, langdurige projecten, met forse investeringen waarbij vele partijen betrokken zijn. Dit vraagt om een gezamenlijke inzet op inhoud, aanpak en financiën. Programmamanager Bert Wijnsma: “Een integrale aanpak binnen de projecten, programma’s en initiatieven die vanuit het IKW worden ondersteund is noodzakelijk. Juist wanneer we kijken naar de forse opgaven, zoals zeespiegelstijging, zoetwaterbeschikbaarheid en verzilting, ontwikkelingen waar we door klimaatverandering steeds meer en vaker mee te maken krijgen”. Kortom er is behoefte aan toekomstgerichte plannen waarin samen met de streek, dus óók met de landbouw, de kansen en de opgaven worden opgepakt en gezamenlijk wordt gezocht naar financiering. Wijnsma: “Dit kan in mijn beleving niet zonder forse steun vanuit Rijk en Europa”.

Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen in het Waddengebied, wat het IKW doet en op welke programma’s op het gebied van economie en ecologie de komende jaren wordt ingezet?

Meld u dan aan via deze link!

Symposium ‘Investeren in het Waddengebied’ terugkijken
Judith Porsius, nieuwe voorzitter opgaveteam Vitale Kust en Afsluitdijk