Inspirerende Waddag in Noardwest-Fryslân

Het Investeringskader Waddengebied ondersteunt verschillende projecten en programma’s om de ecologie en economie in het Waddengebied te versterken. Om de medewerkers van het IKW en het Waddenfonds te inspireren, worden ieder jaar een aantal Waddagen georganiseerd. Die bieden de medewerkers ideeën en handvatten om ontwikkelingen te signaleren en aan elkaar te verbinden. Zo werken we aan robuuste projecten die met financiering van het IKW-Waddenfonds mogelijk zijn.

Tweede Waddag
Op dinsdag 24 mei waren de medewerkers tijdens hun tweede Waddag, te gast in Harlingen om te beleven hoe verschillende ontwikkelingen hier worden gecombineerd. We startten in de haven van Harlingen en werden door Maron Pothast (Port of Harlingen) bijgepraat over de ambitieuze toekomstplannen met de haven. In 2035 wil Port of Harlingen het duurzame en maritieme logistieke hart van Noord-Nederland zijn. Dat betekent wel dat er de komende jaren een aantal grote opgaven op economisch, ecologisch en ruimtelijk vlak zijn. Zo kan de haven niet veel verder meer uitbreiden en concentreert de uitdaging zich op het ‘slim inpassen’ van ontwikkelingen om zo toch verder te groeien.

Ellen Bruins Slot van de gemeente Harlingen gaf aansluitend een toelichting op het programma Harlingen, waarin de provincie Fryslân, gemeente Harlingen en het Wetterskip nauw samenwerken. Belangrijke opgaven in dit programma zijn klimaatverandering, de dijkversterking, de Tjerk Hiddes sluizen, de oprukkende verzilting in het achterland en de grote baggeropgave in de haven. Allemaal opgaven die vaak ook raken aan de ambities en plannen van de haven.

Om tot een vernieuwende, integrale en opschaalbare oplossing te komen wordt nu onderzocht of de methodiek ‘Water as Leverage’, die watergezant Henk Ovink in Nederland heeft geïntroduceerd, geschikt is. IKW programmamanager Wijnsma: “Deze methodiek kan helpen om samen met de inwoners en gebruikers van het gebied integrale en toekomstbestendige oplossingen te verzinnen, die in fases uitgevoerd kunnen worden.”

Gouden Land in de schijnwerpers
Tijdens de middag stonden de dorpen Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en Zurich in het gouden voorjaarszonnetje: inwoners van deze vijf dorpen hebben hun krachten gebundeld een visie opgesteld voor het gebied van de Marneslenk aan de Friese Waddenkust. Gouden Land is de veelzeggende en ambitieuze titel hiervan. De nadruk in hun visie ligt op het versterken van de cultuurhistorische elementen, de landschaps- en natuurwaarden en het verbeteren van de beleving. De initiatiefnemers vinden het eigenaarschap van de dorpen erg belangrijk, concrete acties worden daarom door de bewoners zelf gerealiseerd.

De deelnemers aan de Waddag bezochten onder andere de Zuricher Oordpolder, waar ze zijn bijgepraat over kweldernatuur en de toepassing van oude akkerbouwgewassen. Hiermee wordt de biodiversiteit in het gebied vergroot. In Pingjum stond de Victoriuskerk centraal. De geschiedenis van deze kerk gaat terug tot ongeveer 1200, maar onderging door de eeuwen heen vele vernieuwingen die een prachtige kijk geven op de historie. Tijdens de presentatie lag de nadruk op het belang van cultuurhistorische aspecten in het gebied en hoe waardevol het is om die te behouden en versterken. Zo dragen de verschillende invalshoeken van Gouden Land bij aan het versterken en duurzaam ontwikkelen van een uniek Fries gebied.

Het eerste omgebouwde zero-emissie charterschip van Nederland (en de wereld)
Hannes Heijmering, nieuwe voorzitter opgaveteam Havenontwikkeling en Natuurverbetering