Opbrengst dialoogfase

Op basis van de ‘proeve’, de 40% versie van het Investeringskader Waddengebied 2017-2026, is in het voorjaar van 2016 een dialoog met de omgeving gevoerd. Circa 40 partijen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de proeve. Verder is tijdens de Wadden-3-daagse is gesproken met ca. 75 deelnemers en aanvullend is een aantal specifieke gesprekken gevoerd.

Tijdens deze dialoogfase is veel nuttige input gekregen. Hieronder vindt u downloads voor samenvattingen van:

  • De ontvangen reacties, in zoverre de indieners deze openbaar wilden geven (een uitgebreide versie is opvraagbaar bij het secretariaat);
  • De verslagen van de gesprekken;
  • De oogst van de dialoogfase.

Aan de hand van alle ontvangen reacties is een concept van de eindversie van het investeringskader opgesteld. Deze zal na vrijgave door de stuurgroep worden besproken in het Regiecollege voor de Wadden (RCW), de Kwaliteitscommissie Waddenfonds en vervolgens ter besluitvorming in de Staten worden aangeboden.

Zodra de drie colleges van Gedeputeerde Staten akkoord zijn met het investeringskader, wordt dit op de website gepubliceerd.

Investering van € 90 miljoen in vijf projecten
Beschikkingen