Wij&Wadvogels fase II

Jaarlijks maken 10 tot 12 miljoen vogels gebruik van het Waddengebied. Om te broeden, rusten en foerageren. Helaas gaat het al lange tijd niet goed met de wadvogelpopulaties. De Natura 2000-instandhoudingsdoelen worden niet of nauwelijks gehaald en zijn bovendien onvoldoende voor herstel van gezonde Wadvogelpopulaties. De urgentie om deze trend te keren is hoog, de bedreigingen zijn talrijk. Daarom heeft Nederland in het Trilaterale Waddenoverleg met de andere Waddenlanden afgesproken om de leefomstandigheden voor vogels in het Waddengebied te verbeteren. In opdracht van LNV is daarvoor het Actieplan Broedvogels Waddenzee opgesteld in 2018. Uitvoering van de reguliere beheermaatregelen loopt via de Natura 2000-beheerplannen. Uitvoering van alle additionele maatregelen, ook buiten N2000, verloopt via Wij&Wadvogels.

Afronding fase I en start fase II
Inmiddels loopt de eerste fase van het programma Wij&Wadvogels af op 31 december 2023. Vandaar dat de initiatiefnemers begin dit jaar de aanvraag voor de tweede fase bij de stuurgroep van de Waddenprovincies hebben ingediend. De stuurgroep heeft hier inmiddels positief over besloten en daarmee kan de officiële aanvraag worden ingediend bij het Waddenfonds voor IKW-Waddenfondssubsidie.

De tweede fase van het programma gaat verder waar de eerste fase is gestopt. De initiatiefnemers willen graag door met het programma om de wadvogels op korte termijn te ondersteunen met als doel een trendbreuk te realiseren in de dalende populaties. Met deze tweede fase werken ze bovendien verder aan wat er in de eerste fase is gerealiseerd.

Gezonde wadvogelpopulaties
Het programma Wij&Wadvogels richt zich primair op het bijdragen aan het bereiken van gezonde wadvogelpopulaties. Binnen Wij&Wadvogels wordt hiervoor ingezet op het aanleggen en inrichten van nieuwe locaties binnen- en buitendijks voor wad-, weide- en duinvogels en/of versneld herstel van bestaande locaties. Daarnaast richt het programma zich op het creëren van bewustwording en draagvlak om de menselijke verstoring met negatieve effecten op vogels te verminderen. Als laatste richt het programma zich op het goed meten van de effectiviteit van de maatregelen en door het opbouwen en het vastleggen van beschermingsmaatregelen en actieve (inter-)nationale kennisuitwisseling.

Doorborduren op kennis en ervaring fase I
De kennis en ervaring uit Wij&Wadvogels fase I wordt vastgelegd en toegepast bij de nieuwe projecten in fase II. Daarbij gaan de initiatiefnemers aan de slag met het opbouwen van een goed systeem van monitoring & conservation evidence. Dit garandeert dat geleerde lessen worden vastgelegd. Bovendien wordt het systeem openbaar gemaakt. Voor de bescherming van vogels en waddennatuur langs de gehele Oost Atlantische Flyway is het immers essentieel dat opgedane ervaringen en kennis wordt gedeeld met zo veel mogelijk belanghebbenden in het internationale Waddengebied.

Wij&Wadvogels fase II bestaat uit 25 deelprojecten die in de periode 2023-2027 worden uitgevoerd. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking tussen Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, Rijksuniversiteit Groningen, de Fieldwork company en de Waddenvereniging.

Bekijk ook dit korte filmpje:

Meer informatie over het programma is hier te vinden.

Project waakvogels krijgt positief besluit van stuurgroep Waddenprovincies
Opschaling project Blue Energy