Wij & Wadvogels

Wij & Wadvogels

Thema; Waddenzee
Website: https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/rust-en-ruimte-voor-wadvogels
Satus: In uitvoering

Het vogelleven vormt één van de kernkwaliteiten van het Waddengebied. Toch is het voor hen op rust-, foerageer- en broedgebieden, ondanks het predicaat Werelderfgoed, geen Walhalla: er valt voor vogels nog een wereld te winnen. “Het project Wij & Wadvogels zet in op het verbeteren van de leefomgeving voor vogels in het Waddengebied, vertelt Gerrit Dommerholt enthousiast. “Er komen allerlei verbeteringen om het uitrusten, eten en broeden aantrekkelijker te maken voor vogels.”

Op maar liefst een vijftiental plekken wordt het Waddengebied aantrekkelijker gemaakt voor vogels. “Deels gaat het om herstelmaatregelen om ook de kwaliteit van de huidige vogelgebieden te verbeteren.”, benadrukt Gerrit Dommerholt, werkzaam bij Vogelbescherming Nederland. “Daar – naast gaan we nieuwe plekken aantrekkelijker maken voor zowel broed- als trekvogels.”

Oost-Atlantische trekroute
Dommerholt wijst er in dit verband op dat het Waddengebied een spilfunctie vervult voor vogels van de Oost-Atlantische trekroute. Miljoenen vogels die in het noorden broeden, komen in de nazomer naar het Waddengebied. Een deel overwintert hier en een ander deel trekt verder naar het zuiden. In het voorjaar vliegen ze weer terug en zoeken onderweg naar geschikte broedgebieden. “De Wadden liggen grofweg halverwege de route, een uitgelezen plek dus om bij te tanken, maar ook om te nestelen. Onderzoek toont echter aan dat vogels het hier slechter doen dan soorten die elders hun eieren uitbroeden. Hieruit blijkt dat we kwalitatief achterlopen wat betreft de mogelijkheden voor broeden en het grootbrengen van jongen.”

Uit de startblokken
In de opstartfase van het project richt de aandacht zich vooral op het in kaart brengen van kansrijke hoogwatervluchtplaatsen waar vogels gebruik van maken en de nabijgelegen voedselgebieden. “Gebieden om te rusten, te broeden en te eten dus, daar zijn de vogels naar op zoek.” Inmiddels is al wel op Schiermonnikoog voorzichtig wat begonnen met het project PolderPracht. “Dat doen we in samenwerking met een breder initiatief wat daar al loopt voor de landbouw. Verder zijn we bezig met het opstellen van projectplannen. Nadat die zijn vastgesteld kunnen we tot uitvoering overgaan. Voorbeelden zijn een slenken herstelproject op Ameland en op het vasteland. In Groningen worden twee broedeilanden ingericht voor wadvogels. Zo gaan we op verschillende plekken aan de slag. En het ziet ernaar uit dat dit jaar de eerste schop de grond in kan.”

Kennis vergaren
Aan het project is ook een leertraject gekoppeld om kennis te vergaren. “Vooral via leren door te doen. De praktijk moet uitwijzen welke maatregelen aanslaan en ook elders toepasbaar zijn. Hiertoe werken we samen met Staatsbosbeheer en de Rijksuniversiteit Groningen.” Gestart wordt met een nulmeting. “Op basis hiervan wordt bepaald hoe we de komende jaren het effect van de maatregelen kunnen volgen.”

Gastheerschap
Een tweede projectpijler richt zich op het gastheerschap. “We willen via gerichte communicatie bereiken dat bezoekers, bewoners en ondernemers haarfijn aanvoelen wat wel en niet kan. De maatregelen hebben immers vooral effect indien de vogels met rust gelaten worden, terwijl we mensen daarnaast toch mogelijkheden willen bieden om van vogels en de waddennatuur te genieten. Verstoring, met name in het broedseizoen en tijdens hoog water, moet dus zoveel mogelijk worden voorkomen.”

Totale investering: € 14,8 miljoen
Waddenfonds € 7 miljoen
Provincies € 3 miljoen
Overige financiers € 4,8 miljoen

Green Goods Texel
Visit Wadden