Vitale kust Eemsdelta

Vitale kust Eemsdelta

Een kansrijke optie voor het nuttig toepassen van slib is de omzetting van slib tot klei voor het versterken van de Waddendijken. De pilot Kleirijperij, dat onderdeel uit maakt van het project Vitale kust Eemsdelta, onderzoekt op twee locaties de mogelijkheden hiertoe. Dit gebeurt onder meer via drainage, beplanting en het regelmatig in beweging brengen van het materiaal in combinatie met ontwatering, ontzilting en vermindering van de hoeveelheid organisch stof van het slib. Op diverse plekken in Nederland en in het buitenland is veel interesse voor de aanpak en de resultaten van de pilot.

Thema: Eems-Dollardgebied in balans
Website: https://eemsdollard2050.nl/project/
Status: In uitvoering

Slim natuurherstel combineren met oplossen slibprobleem
Het project ‘Vitale kust Eemsdelta’ richt zich op het verbeteren van het ecosysteem. Doel is om van de Eems-Dollard een goed functionerend estuarium te maken.

De Eems-Dollard is een estuarium: een open verbinding tussen het zoute water van de zee en het zoete water van de rivieren. Het IKW-project richt zich met name op natuurherstel door binnen projecten te werken aan natuurontwikkeling en door het te veel aan slib uit het water te verwijderen om dit vervolgens in te zetten als materiaal voor andere functies. Het gaat om gigantische hoeveelheden slib die op termijn uit het water worden onttrokken. Het is nodig voor dat slib toepassingen te vinden, zoals het versterken van dijken, het produceren van bouwma – terialen en ophogen van landbouwgronden. Het project maakt deel uit van een breder program – ma Eems-Dollard 2050. Onder het project Vitale kust Eemsdelta vallen de projecten: Rijke dijk, Dubbele dijk, polder Breebaart, Brede groene dijk, Groote en Kleine polder Termunten en Kleirijperij (zie ook filmpje hierboven).

Totale investering: € 34,1 miljoen
Waddenfonds € 23,7 miljoen
Provincie € 4,6 miljoen
Overige financiers € 5,9 miljoen

Werelderfgoedcentrum Waddenzee
Marconi