Vissen voor verbinding

Vissen voor verbinding

Thema: Waddenzee
Website: www.vissenvoorverbinding.nl
Status: In uitvoering

Het IKW-project ‘Vissen voor verbinding’ richt zich op zowel het herstel van vissoorten als van de algehele visstand in de Waddenzee en het Lauwersmeergebied. Ook het versterken en verbreden van de sportvisserij krijgt aandacht. De Provincie Groningen werkt, samen met zeven partnerorganisaties, met het project aan herstel van de visstand in de Waddenzee en het achterland.

Vissen voor Verbinding is een unieke samenwerking tussen natuurorganisaties, overheden en sportvisserij. Het baanbrekende project werkt aan herstel van de visstand in de Waddenzee en het achterland en bouwt aan een sterke regionale sportviseconomie.

Veel aandacht gaat uit naar het stimuleren van de vistrek tussen de Waddenzee en de beken in Drenthe. De Drentse beken fungeren als belangrijke opgroei- en paaiplekken voor vissen van het Wad. Daarom is het van belang de vismigratie makkelijker te maken. Binnen het project krijgt dit gestalte door het verwijderen van stuwen achter de zeedijk en het treffen van voorzieningen bij de sluizen van a. Ook is er aandacht voor het aanbrengen van vispassages en grindbedden.

Het project richt zich verder op het versterken en verbreden van de sportvisserij. Samen met ondernemers wordt geprobeerd een (zeeforel)sportvisserij-economie te ontwikkelen. Daarvoor zal extra zeeforel worden uitgezet om de visstand gezond en op peil te houden. Ook komen er vissteigers en krijgt het verbeteren van de bereikbaarheid van visplekken aandacht. Bewoners, onderwijs, ondernemers en vrijwilligers worden bij het uitwerken en uitvoeren van de plannen betrokken.

Partners in het project zijn: Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Groningen-Drenthe, Sportvisserij Fryslân, Staatsbosbeheer, Waterschap Noorderzijlvest, Provincie Groningen en de Waddenvereniging.

Totale investering: € 4,6 miljoen
Waddenfonds € 3 miljoen
Provincies € 0,6 miljoen
Overige financiers € 1,0 miljoen

Restwarmteleiding BBE
Tidal Kite