Friese Staten akkoord

Na Noord-Holland hebben op donderdag 27 oktober ook de Provinciale Staten van Friesland het investeringskader vastgesteld. Naast een amendement  om de verschrijving te corrigeren, hebben de Friese Staten diverse moties aangenomen. Deze gaan onder andere over  een goede balans tussen economie en ecologie, een simpele procedure voor het indienen van Waddenfondsvoorstellen, het ondersteunen van initiatiefnemers Read more about Friese Staten akkoordLees meer

Instemming van Provinciale Staten Noord-Holland

Op maandag 3 oktober hebben Provinciale Staten van Noord-Holland ingestemd met het investeringskader. Wel is een amendement aangenomen om een schrijffout te corrigeren. Verder namen de Staten een motie aan waarin het College van GS wordt opgeroepen om, in overleg met de andere twee Waddenprovincies, alles in het werk te stellen om het Waddenzeegebied te beschermen tegen de negatieve Read more about Instemming van Provinciale Staten Noord-HollandLees meer

Colleges akkoord met investeringskader

De Colleges van Gedeputeerde Staten van Groningen, Fryslân en Noord-Holland hebben ingestemd met het Investeringskader Waddengebied 2016-2026. Zij willen de komende tien jaar de investeringen met name richten  op een zestal majeure opgaven. Bestuurlijke behandeling volgt de komende maanden in de commissies en Staten van de drie provincies. Zodra de data bekend zijn, worden deze op Read more about Colleges akkoord met investeringskaderLees meer

Reacties

Op het concept-investeringskader zijn reacties ontvangen van de Waddenzeehavens, Waddeneilanden, Coalitie Wadden Natuurlijk, Waddenacademie en Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord

Investering van € 90 miljoen in vijf projecten

Het Waddenfonds maakte eind juni bekend € 47,5 miljoen te reserveren voor vijf grote projecten in de Waddenregio. Hiermee wordt een totale investering van bijna € 90 miljoen in het Waddengebied mogelijk gemaakt. Bijna de helft van dat bedrag wordt geïnvesteerd in het ecologisch gezond maken van het Eems-Dollardgebied. Voor drie projecten op de Afsluitdijk Read more about Investering van € 90 miljoen in vijf projectenLees meer

Opbrengst dialoogfase

Op basis van de ‘proeve’, de 40% versie van het Investeringskader Waddengebied 2017-2026, is in het voorjaar van 2016 een dialoog met de omgeving gevoerd. Circa 40 partijen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de proeve. Verder is tijdens de Wadden-3-daagse is gesproken met ca. 75 deelnemers en aanvullend is een Read more about Opbrengst dialoogfaseLees meer

Beschikkingen

In de periode 2009-2015 heeft het Rijk respectievelijk het Waddenfonds meer dan 200 beschikkingen afgegeven. Op dit moment zijn van beschikkingen 106 in kaart gebracht. Deze zijn via de volgende link in beeld gebracht, zowel in de vorm van tekst als locatie: Klik voor de beschikking in beeld. Het overzicht is nog in opbouw en naar Read more about BeschikkingenLees meer

Stand van zaken

De proeve van het Investeringskader Waddengebied 2017-2026 is eind februari verzonden aan circa 65 instanties. Hierop zijn vele reacties ontvangen, variërend van bijval tot tips en commentaar. In april volgt een consultatiefase met diverse vertegenwoordigers van stakeholders en andere overheden, onder meer tijdens de Wadden-3-daagse.

Wadden 3 daagse

Op 12, 13 en 14 april vond de Wadden-3-daagse plaats, met stops in de provincies Groningen (12 april), Fryslân (13 april) en Noord-Holland (14 april). Praten en meedoen op gebiedsniveau stond tijdens deze drie dagen voorop, met als sleutelwoorden verkennen, verbinden en verdiepen. Samen met tientallen direct betrokkenen zijn tijdens de driedaagse: De focuspunten voor Read more about Wadden 3 daagseLees meer