Programmagebied in beeld

Met behulp van 360 graden luchtfoto’s is het gehele programmagebied gevisualiseerd. Er zijn zeven ‘opstappunten’(de rode bolletjes). Iedere openingsfoto kan 360 graden in het rond worden bekeken, waarbij soms nieuwe wit omcirkelde knoppen in beeld komen. Door hierop te klikken opent zich een volgende foto. Onder iedere foto staat een omschrijving van het specifieke gebied.

Staten Groningen stemmen in met investeringskader

Als derde Waddenprovincie heeft Groningen ingestemd met het investeringskader. Dit gebeurde tijdens de Statenvergadering van 9 november. Er zijn vier moties aangenomen: – Bescherming Waddenzee – Internationale samenwerking – Verzilting – Viswad mist wat

Friese Staten akkoord

Na Noord-Holland hebben op donderdag 27 oktober ook de Provinciale Staten van Friesland het investeringskader vastgesteld. Naast een amendement  om de verschrijving te corrigeren, hebben de Friese Staten diverse moties aangenomen. Deze gaan onder andere over  een goede balans tussen economie en ecologie, een simpele procedure voor het indienen van Waddenfondsvoorstellen, het ondersteunen van initiatiefnemers Lees meer over Friese Staten akkoordLees meer

Instemming van Provinciale Staten Noord-Holland

Op maandag 3 oktober hebben Provinciale Staten van Noord-Holland ingestemd met het investeringskader. Wel is een amendement aangenomen om een schrijffout te corrigeren. Verder namen de Staten een motie aan waarin het College van GS wordt opgeroepen om, in overleg met de andere twee Waddenprovincies, alles in het werk te stellen om het Waddenzeegebied te beschermen tegen de negatieve Lees meer over Instemming van Provinciale Staten Noord-HollandLees meer

Colleges akkoord met investeringskader

De Colleges van Gedeputeerde Staten van Groningen, Fryslân en Noord-Holland hebben ingestemd met het Investeringskader Waddengebied 2016-2026. Zij willen de komende tien jaar de investeringen met name richten  op een zestal majeure opgaven. Bestuurlijke behandeling volgt de komende maanden in de commissies en Staten van de drie provincies. Zodra de data bekend zijn, worden deze op Lees meer over Colleges akkoord met investeringskaderLees meer

Reacties

Op het concept-investeringskader zijn reacties ontvangen van de Waddenzeehavens, Waddeneilanden, Coalitie Wadden Natuurlijk, Waddenacademie en Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord

Investering van € 90 miljoen in vijf projecten

Het Waddenfonds maakte eind juni bekend € 47,5 miljoen te reserveren voor vijf grote projecten in de Waddenregio. Hiermee wordt een totale investering van bijna € 90 miljoen in het Waddengebied mogelijk gemaakt. Bijna de helft van dat bedrag wordt geïnvesteerd in het ecologisch gezond maken van het Eems-Dollardgebied. Voor drie projecten op de Afsluitdijk Lees meer over Investering van € 90 miljoen in vijf projectenLees meer

Opbrengst dialoogfase

Op basis van de ‘proeve’, de 40% versie van het Investeringskader Waddengebied 2017-2026, is in het voorjaar van 2016 een dialoog met de omgeving gevoerd. Circa 40 partijen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de proeve. Verder is tijdens de Wadden-3-daagse is gesproken met ca. 75 deelnemers en aanvullend is een Lees meer over Opbrengst dialoogfaseLees meer