14 maart 2016

Actueel

Investeringsprogramma Waddengebied in vogelvlucht

Najaar 2016 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland, Fryslân en Groningen het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 vastgesteld. Dit betekent dat het Waddenfonds in deze periode € 180 miljoen gaat investeren in zes majeure opgaven.  Het Investeringsprogramma Waddengebied (IPW) geeft aan hoe de middelen effectief kunnen worden aangewend.
>> Download Investeringsprogramma Waddengebied in vogelvlucht

Staten Groningen stemmen in met investeringskader

Als derde Waddenprovincie heeft Groningen ingestemd met het investeringskader. Dit gebeurde tijdens de Statenvergadering van 9 november. Er zijn vier moties aangenomen:
Bescherming Waddenzee
Internationale samenwerking
Verzilting
Viswad mist wat

Friese Staten akkoord

Na Noord-Holland hebben op donderdag 27 oktober ook de Provinciale Staten van Friesland het investeringskader vastgesteld. Naast een amendement  om de verschrijving te corrigeren, hebben de Friese Staten diverse moties aangenomen. Deze gaan onder andere over  een goede balans tussen economie en ecologie, een simpele procedure voor het indienen van Waddenfondsvoorstellen, het ondersteunen van initiatiefnemers bij het formuleren van kansrijke projecten, en een blijvende lobby tegen delfstofwinning onder de Waddenzee.
Verder lezen: overzicht moasjes-en-amendeminten.

Instemming van Provinciale Staten Noord-Holland

Op maandag 3 oktober hebben Provinciale Staten van Noord-Holland ingestemd met het investeringskader. Wel is een amendement aangenomen om een schrijffout te corrigeren. Verder namen de Staten een motie aan waarin het College van GS wordt opgeroepen om, in overleg met de andere twee Waddenprovincies, alles in het werk te stellen om het Waddenzeegebied te beschermen tegen de negatieve gevolgen van olie-, gas- en zoutwinning.

Investeringskader Waddengebied 2016-2026 krijgt warm onthaal

Op 14 september vond in Leeuwarden een informatiebijeenkomst plaats over het investeringskader. Circa 120 statenleden en stakeholders gaven acte de présence. Van de dag is een impressie gemaakt in woord en beeld: Impressie informatiedag statenleden en stakeholders

Colleges akkoord met investeringskader

De Colleges van Gedeputeerde Staten van Groningen, Fryslân en Noord-Holland hebben ingestemd met het Investeringskader Waddengebied 2016-2026. Zij willen de komende tien jaar de investeringen met name richten  op een zestal majeure opgaven.

Bestuurlijke behandeling volgt de komende maanden in de commissies en Staten van de drie provincies. Zodra de data bekend zijn, worden deze op deze website gepubliceerd, met een verwijzing naar de inspraakmogelijkheden.

Na het vaststellen van het investeringskader, gaan de drie provincies samen met het Waddenfonds en met partners (initiatiefnemers, stakeholders, betrokkenen) een uitvoeringsprogramma ontwikkelen voor de majeure opgaven. Hierin komt, naast de bijdrage vanuit het Waddenfonds, ook de vraag aan de orde welke bijdrage de provincies gaan leveren. Dit kan betrekking hebben op het inzetten van financiële middelen, het ruimtelijk instrumentarium, de agenda naar Rijk/Europa of anderszins. Daarbij is het onze intentie om de goede dialoog die afgelopen voorjaar is ontstaan voort te zetten en gezamenlijk tot realisering van de majeure opgaven te komen.

Persbericht: Provincies kiezen voor majeure opgaven in Waddengebied

Investeringskader Waddengebied 2016-2026 in vogelvlucht

investeringskader-waddengebied-2016-2026-in-vogelvlucht

 

Reacties

Op het concept-investeringskader zijn reacties ontvangen van de WaddenzeehavensWaddeneilandenCoalitie Wadden NatuurlijkWaddenacademie en Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord

Investering van € 90 miljoen in vijf projecten

Het Waddenfonds maakte eind juni bekend € 47,5 miljoen te reserveren voor vijf grote projecten in de Waddenregio. Hiermee wordt een totale investering van bijna € 90 miljoen in het Waddengebied mogelijk gemaakt.

Bijna de helft van dat bedrag wordt geïnvesteerd in het ecologisch gezond maken van het Eems-Dollardgebied. Voor drie projecten op de Afsluitdijk stelt het Waddenfonds ruim € 20 miljoen beschikbaar. Lees verder: Gehonoreerde projecten Waddenfonds juni 2016

Opbrengst dialoogfase

Op basis van de ‘proeve’, de 40% versie van het Investeringskader Waddengebied 2017-2026, is in het voorjaar van 2016 een dialoog met de omgeving gevoerd. Circa 40 partijen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de proeve. Verder is tijdens de Wadden-3-daagse is gesproken met ca. 75 deelnemers en aanvullend is een aantal specifieke gesprekken gevoerd.

Tijdens deze dialoogfase is veel nuttige input gekregen. Hieronder vindt u downloads voor samenvattingen van:

  • De ontvangen reacties, in zoverre de indieners deze openbaar wilden geven (een uitgebreide versie is opvraagbaar bij het secretariaat);
  • De verslagen van de gesprekken;
  • De oogst van de dialoogfase.

Aan de hand van alle ontvangen reacties is een concept van de eindversie van het investeringskader opgesteld. Deze zal na vrijgave door de stuurgroep worden besproken in het Regiecollege voor de Wadden (RCW), de Kwaliteitscommissie Waddenfonds en vervolgens ter besluitvorming in de Staten worden aangeboden.

Zodra de drie colleges van Gedeputeerde Staten akkoord zijn met het investeringskader, wordt dit op de website gepubliceerd.

Beschikkingen

In de periode 2009-2015 heeft het Rijk respectievelijk het Waddenfonds meer dan 200 beschikkingen afgegeven.

Op dit moment zijn van beschikkingen 106 in kaart gebracht. Deze zijn via de volgende link in beeld gebracht, zowel in de vorm van tekst als locatie: Klik voor de beschikking in beeld.

Het overzicht is nog in opbouw en naar verwachting medio mei volledig.

Stand van zaken

De proeve van het Investeringskader Waddengebied 2017-2026 is eind februari verzonden aan circa 65 instanties. Hierop zijn vele reacties ontvangen, variërend van bijval tot tips en commentaar. In april volgt een consultatiefase met diverse vertegenwoordigers van stakeholders en andere overheden, onder meer tijdens de Wadden-3-daagse.

Wadden 3 daagse

Op 12, 13 en 14 april vond de Wadden-3-daagse plaats, met stops in de provincies Groningen (12 april), Fryslân (13 april) en Noord-Holland (14 april). Praten en meedoen op gebiedsniveau stond tijdens deze drie dagen voorop, met als sleutelwoorden verkennen, verbinden en verdiepen.

Samen met tientallen direct betrokkenen zijn tijdens de driedaagse:Punt van Reide F 07-04-2013

  • De focuspunten voor de deelgebieden aangescherpt;
  • De kansen voor samenwerking en afstemming voor het realiseren van projecten en programma’s geïnventariseerd;
  • De majeure opgaven aangescherpt, met name ten aanzien van de inhoudelijke en financiële aspecten.

Rode draad van het driedaagse overleg was de vraag wat er voor de realisatie van projecten en programma’s nodig is vanuit het Waddenfonds en/of de provincie(s). Dit kan betrekking hebben op geld en inhoud, maar ook op aspecten met betrekking tot de ruimtelijke ordening of de regie- en loketfuncties. Verder was er aandacht wat de eerste stap is om tot realisatie de verschillende focuspunten te komen en wanneer deze de komende tien jaar kan plaatsvinden.

De oogst van de drie dagen wordt de komende weken op papier gezet. Begin mei volgt terugmelding aan de deelnemers en de hoofdbevindingen  worden op deze website gepubliceerd.

De websites van het Nieuwsblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant maakten aan de hand van een serie prachtige foto’s melding van de Wadden-3-daagse.

Focuspunten  investeringskader

Om de ecologie en economie te verbeteren willen de provincies – samen met partners – meer focus aanbrengen in  investeringen op dit gebied. Het Waddenfonds is hierbij een belangrijk financieel instrument.

Vooralsnog staan vier Waddenbrede thema’s centraal in het investeringskader:

  1. Herstel bodemleven Waddenzee
  2. Havens voor de toekomst3
  3. Vitale kust
  4. Werelderfgoed als kernkwaliteit

Herstel bodemleven Waddenzee
Impulsen om de bodem én het bodemleven gezonder te maken vormen het eerste focuspunt. Hieronder vallen activiteiten gericht op kwelderbeheer, het creëren van rustplekken voor planten en (schaal)dieren, het bevorderen van het voedselaanbod voor toppredatoren, het verminderen van de slibbelasting en het verduurzamen van de visserij.

Havens voor de toekomst
De havens vormen een belangrijke motor voor de Waddeneconomie. Voor de toekomst is aandacht nodig voor zowel het verbeteren van de bereikbaarheid via land en zee als van de havens onderling. Speciale ondersteuning verdienen activiteiten  gericht op diversificatie, specialisatie en samenwerking in het kader van het bevorderen van de circulaire economie. Van havenontwikkeling kan eveneens een economische impuls uitgaan, mits dit plaatsvindt in combinatie met een plus voor de natuur.

Vitale kust
Innovatieve kustontwikkeling heeft van oudsher al aandacht en dit blijft ook voor de toekomst een focuspunt. Met name het combineren van kustverdediging met natuurontwikkeling, vismigratievoorzieningen en recreatief medegebruik biedt perspectief om te komen tot een vitale kust. Daarbij kan de Afsluitdijk zich ontpoppen tot icoon voor innovatie, ook in internationaal perspectief. Voor de landbouw liggen er kansen in het versterken van de huidige specialisaties, waarbij aanvullend nadrukkelijk kan worden ingespeeld op de kansen van aquateelten.

Werelderfgoed als kernkwaliteit
Het vierde speerpunt richt zich op het effectief benutten van het label UNESCO Werelderfgoed voor de profilering van het Waddengebied als unieke plek om te wonen, werken en recreëren. Dit aspect verdient een samenhangende en elkaar versterkende aanpak van Den Helder tot aan de Dollard, bijvoorbeeld via het ontwikkelen van één Waddenmerk en een uitgekiende set aan promotiemiddelen. Het creëren van diversiteit bij lokale initiatieven, met aandacht voor het leggen van verbindingen met de dagelijkse economie, biedt eveneens kansen. Hetzelfde geldt voor activiteiten gericht op het versterken van het belevingstoerisme, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een combinatie van toeristische attracties op een aantal specifieke plekken en het optimaliseren van routestructuren.