Gezocht: programmasecretaris met affiniteit voor monitoring voor het Investeringskader Waddengebied (IKW)

Wil jij als secretaris een spin in het web zijn bij de samenwerking van de drie Waddenprovincies in het prachtige Unesco werelderfgoed Waddengebied?

Ben jij proactief, kritisch, analytisch en vindingrijk? Heb je affiniteit met monitoring en een vlotte pen om bestuurlijke stukken voor te bereiden? Dan zijn we op zoek naar jou.

In deze opdracht werk je actief mee om de zes “majeure opgaven” voor verduurzaming van de economie en versterken van de ecologie die de drie Provinciale Staten in het Investeringskader Waddengebied 2016 hebben vastgesteld.

Het interprovinciale Programmateam IKW, bestaande uit de programmamanager, secretaris en ondersteuning zorgen samen voor een goed lopend programma. Jij bewaakt de besluitvorming en zet je in voor de monitoring van IKW/Waddenfonds. Daarnaast lever je een bijdrage door voorstellen te maken op het gebied van programmabeheersing, financiën, inhoudelijke adviezen over de begroting en projectplannen.  

De opdracht is voor 32- 36 uur per week en eerst voor twee jaar, met kans op verlenging. Ben jij liefhebber van het Waddengebied en geïnteresseerd? Lees dan verder.

Waarom?
Met het Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026 (IKW) zetten de Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen sinds 2016 samen de schouders onder het realiseren van initiatieven met als doel majeure projecten en programma’s voor een ongedeeld waddengebied van de grond te krijgen. Voorbeelden zijn het stimuleren van de ontwikkeling van zelfvoorzienende eilanden, verduurzaming van de havens, versterken van duurzaam toerisme en vermarkten van het waddengebied, ondersteunen van integrale gebiedsontwikkelingen in de vaste wal kust zoals in het Eems-Dollard-gebied, Holwerd aan Zee, Waddenbaai en de Kop van Noord-Holland. Het IKW richt zich op het ontwikkelen van een breed en samenhangend programma met, naast de middelen van het Waddenfonds, de inzet van andere financieringsbronnen. Belangrijk is de gezamenlijke betrokkenheid van zowel provincies als het omvangrijke netwerk van stakeholders in het Waddengebied. Het interprovinciale programmamanagementteam (IPT) geeft samen met de zes opgaveteams sturing aan het IKW-programma. Het IPT richt zich naast de bestuurlijke besluitvorming van het IKW-programma op de strategische verbindingen met de stakeholders. De zes opgaveteams (elk met hun eigen programmeerlijnen) ontwikkelen samen met de initiatiefnemers Waddenbrede programma’s en projecten met een zo groot mogelijk doelbereik. Samen sturen ze aan om met een brede coalitie en zo groot mogelijke multiplier te krijgen. Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat er al heel veel is bereikt, maar ook dat er nog een mooie uitdaging is te verzilveren. Daarnaast hebben IKW en Waddenfonds een eigenstandige opdracht voor het evalueren van de doelen en de beoogde resultaten. Om aan die opdracht te kunnen voldoen is gezamenlijk een systematiek voor monitoring en evaluatie (SME) in de maak. Dat is hét middel om in 2026 inhoudelijk verantwoording af te kunnen leggen aan onze opdrachtgevers: provinciale staten van de waddenprovincies. Door indicatoren, streefwaarden, nul- en vertrekwaarden te bepalen ontstaat een helder beeld.
De implementatie van het SME-systematiek moet nog in gang gezet worden.

Wat?
De secretaris van het IKW ondersteunt het IPT tijdens de wekelijkse overleggen van het IPT en in het programmeringsproces. En is (mede) verantwoordelijk voor:

  • Het voorbereiden van de bestuurlijke besluitstukken en GS stukken.
     
  • Monitoring: De secretaris zet zich in voor de monitoring IKW /WF. Hij/zij heeft daarin afstemming met de opgaveteams; Waddenfonds en basismonitoring Wadden.
  • Inhoudelijke projectbeoordeling.  De secretaris beoordeelt mede of de projectplannen voldoende uitgewerkt zijn en voldoen aan de IKW-WF doelen. Daarnaast wordt er kritisch gekeken naar de businessplannen.

De secretaris coördineert de afstemming tussen IPT, opgaveteams en Waddenfonds. De secretaris is tevens verantwoordelijk voor of ondersteunt bij een aantal taken in de programmering van opgaven en voorstellen, met name m.b.t. de evaluatie en monitoring. Voor meer informatie: zie de website van het IKW (www.investeringskaderwaddengebied.nl)

Hoe?
De secretaris is de spin in het (proces)web van het investeringskader. Je staat direct in contact met de programmamanager, en in de praktijk werk je samen met de programmamanager en de programmaondersteuning in het IPT. Afstemming en afspraken worden wekelijks gemaakt in het IPT-overleg. Daarnaast is er afstemming nodig over het monitoringsproces in het monitoringsteam en ondersteun je de opgaveteams met hun monitoringsopdrachten. Verder heb je afstemming met het kernteam basismonitoring van de Wadden.

Wie?
Jij bent de verbindende schakel tussen IPT, opgaveteams, Waddenfonds en het kernteam Basismonitoring en heb je afstemming met de secretaris van de stuurgroep Waddenprovincies. Jij hebt affiniteit met de verschillende thema’s (ecologie, economie, toerisme en recreatie en ruimtelijke ontwikkeling), kan goed overzicht houden en organiseren en hebt een antenne voor bestuurlijke verhoudingen. Ervaring met interprovinciale samenwerking is gewenst.  

Schaalniveau: 11, de functie is eerst opengesteld voor 2 jaar met kans op verlenging.

Contactpersoon: Bert Wijnsma, programmamanager IKW, 06-50854915, a.g.wijnsma@fryslan.frl