Gezocht: programmasecretaris Investeringskader Waddengebied (IKW)

Wil jij als secretaris een spin in het web zijn bij de samenwerking van de drie Waddenprovincies in het prachtige Unesco werelderfgoed Waddengebied?

Ben jij proactief, kritisch en analytisch, heb je affiniteit met monitoring en een vlotte pen om bestuurlijke stukken voor te bereiden, Dan zijn we op zoek naar jou.

In deze opdracht werk je actief mee om de zes “majeure opgaven” voor verduurzaming van de economie en versterken van de ecologie die de drie Provinciale Staten in het Investeringskader Waddengebied 2016 hebben vastgesteld.

Het interprovinciale Programmateam IKW, bestaande uit de programmamanager, secretaris en ondersteuning  zorgen samen voor een goed lopend programma. Jij bewaakt de besluitvorming en levert je bijdrage door voorstellen te maken op het gebied van programmabeheersing, financiën, inhoudelijke adviezen over de begroting, projectplannen en monitoring en evaluatie.  

De opdracht is voor 24 uur per week en eerst voor twee jaar, met kans op verlenging.

Achtergrond

Met het Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026 (IKW) zetten de Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen sinds 2016 samen de schouders onder het realiseren van initiatieven met als doel majeure projecten en programma’s voor een ongedeeld waddengebied van de grond te krijgen. Voorbeelden zijn het stimuleren van de ontwikkeling van zelfvoorzienende eilanden, verduurzaming van de havens, versterken van duurzaam toerisme en vermarkten van het waddengebied, ondersteunen van integrale gebiedsontwikkelingen in de vastewalkust zoals in het Eems-Dollard-gebied, Holwerd aan Zee, Waddenbaai/Kop van Noord-Holland. Het IKW richt zich op het ontwikkelen van een breed en samenhangend programma met, naast de middelen van het Waddenfonds, de inzet van andere financieringsbronnen. Belangrijk is de gezamenlijke betrokkenheid van zowel provincies als het omvangrijke netwerk van stakeholders in het Waddengebied.

Het interprovinciale programmamanagementteam (IPT) geeft samen met de zes opgaveteams sturing aan het IKW-programma. Het IPT richt zich naast de bestuurlijke besluitvorming van het IKW-programma op de strategische verbindingen met de stakeholders. De zes opgaveteams (elk met hun eigen programmeerlijnen) ontwikkelen samen met de initiatiefnemers aan Waddenbrede programma’s en projecten met een zo groot mogelijk doelbereik. Samen sturen ze aan om met een brede coalitie en zo groot mogelijk multiplier te krijgen. Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat er al heel veel is bereikt, maar ook dat er nog een mooie uitdaging is te verzilveren.

De secretaris van het IPT ondersteunt het IPT tijdens de wekelijkse overleggen en in het programmeringsproces. Daarnaast bereidt de secretaris in overleg met de secretaris van de stuurgroep Waddenprovincies respectievelijk de secretaris van het Directeurenoverleg Wadden de besluitvorming voor de IKW-gerelateerde stukken van de vergaderingen van de stuurgroep en directeurenoverleg voor.

De secretaris coördineert de afstemming tussen IPT, opgaventeams en Waddenfonds. De secretaris is tevens verantwoordelijk voor of ondersteunt bij een aantal taken in de programmering van opgaven en voorstellen, met name m.b.t. de evaluatie en monitoring.

Werkzaamheden

•           Bewaakt de uitvoeringskosten voor het IKW en stelt per kwartaal een overzicht op ter
            verantwoording van het DOW zoals afgesproken in het samenwerkings-
            overeenkomst.

•           Stelt de begrotingen en meerjarenoverzicht op.

•           Heeft afstemming met het Waddenfonds over het financiële overzicht van de IKW-
            projecten en de planning van de tranches bij het IKW.

•           Stelt voortgangsrapportage op voor de Stuurgroep Waddenprovincies. (SWP)

•           Levert inhoudelijke bijdrage bij ontwikkeling en uitvoering van evaluaties,
            meerjarenprogramma’s, bestuurlijke notities, e.d.  en bepreekt dit in het IPT.

•           Denkt proactief mee over het proces, de aanpak en besluitvorming en is
            medeverantwoordelijk voor de volledigheid, planning en stukken voor de bestuurlijke
            overleggen.

•           Opstellen brieven aan initiatiefnemers namens IPT en stuurgroep.

•           Afstemming met secretaris DOW (directeurenoverleg Wadden) en secretaris van de
           SWP over agendering IKW stukken.

•           Voorbereiding stukken met oplegnotities van het IKW voor de SWP (stuurgroep
            Waddenprovincies) over agendering IKW stukken.

•           Stelt concept GS stukken op en heeft afstemming met de Wadden coördinatoren van
           de drie provincies over het proces. 

•           Heeft afstemming of direct betrokken met de projectgroep monitoring en evaluatie
            over de voortgang van de SME.

Hoe?

Je staat direct in contact met de programmamanager, en in de praktijk werk je samen met de programmamanager en de programmaondersteuning in het IPT. Afstemming en afspraken worden wekelijks gemaakt in het IPT-overleg. Dit team komt nu digitaal bijeen maar kan ook via een “fysiek” overleg. Dit om de reistijden beperkt te houden. Tot slot, het IKW wil ook voldoende gevoel houden bij wat er in het Waddengebied gebeurt en nodig is. Daarom worden regelmatig bijeenkomsten gehouden in het Waddengebied. De secretaris heeft hierin een coördinerende bijdrage .

Wie?

De secretaris is de spin in het web van het proces tussen IPT, opgaventeams en Waddenfonds en fungeert als liaison in de contacten met de secretaris van de stuurgroep Waddenprovincies. De secretaris is een ervaren beleids- of stafmedewerker die affiniteit heeft met de verschillende thema’s uit het IKW (ecologie, economie, toerisme en recreatie en ruimtelijke ontwikkeling), overzicht houdt, goed kan organiseren en een antenne heeft voor bestuurlijke verhoudingen. Ervaring met interprovinciale samenwerking is gewenst. De secretaris heeft een goede pen en een proactieve houding.

Schaalniveau: 11, de functie is eerst opengesteld voor 2 jaar met kans op verlenging.

Contactpersoon: Bert Wijnsma, programmamanager IKW, 06-50854915, a.g.wijnsma@fryslan.frl