8 januari 2018

Vitale Kust en Afsluitdijk

Voedsel, veiligheid en natuur zijn bouwstenen voor een vitale kust. Kansen liggen met name in het ontwikkelen van een Waddenvoedselcultuur, innovatieve kustontwikkeling en ecologische verbindingen tussen zee en achterland.

Er zijn meerdere invalshoeken om de kustveiligheid waar nodig te verbeteren, bijvoorbeeld door het combineren van kustverdediging met natuurontwikkeling. Het herstel van ecologische verbindingen tussen de Waddenzee met het achterland is eveneens van belang voor een vitale kust. Daarbij gaat het om verzachting van de randen van het Wad, waaronder kwelderontwikkeling en –herstel. Verder biedt het creëren van een brakwater getijdengebied op de grens van zoet en zout kansen voor zowel een rijkere natuur als nieuwe mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw. Het aanbieden van een robuust netwerk van broedgebieden kan tot slot bijdragen aan het verbeteren van de vogelstand.

Focus

De meerjarige investeringen richten zich op de volgende maatregelen:
– Ruimte voor innovatie en ontwikkeling in de landbouw (zilte vitaliteit in de overgangszone tussen zoet en zout) en de stimulering van een Waddenvoedselcultuur;
–  Het creëren van één óf meer brakwater getijdegebied(en) op de grens van zoet en zout;
– Opwaardering sluis Kornwerderzand;
– Fysieke maatregelen om het broedsucces te vergroten, voldoende rustgebied en voedselaanbod te hebben en de invloed van predatie en overstromingen te verminderen;
– Het realiseren van ecologische verbindingen tussen Waddenzee en achterland.

Opgaveteam

Tjalling Dijkstra, zenitbgo@gmail.com
Matthijs Buurman, m.buurman@provinciegroningen.nl
Tineke Cazemier, z.r.cazemier@fryslan.frl
Frans Bethe, bethef@noord-holland.nl