Waddenzee

De focus van het Waddenfonds ligt de komende tien jaar om investeringen op het gebied van energie, natuur en economie die écht een verschil in gang zetten. Centraal voor de Waddenzee staan:

  1. Het herstel van het bodemleven en bevorderen van een compleet voedselweb;
  2. Herstel van ecologische verbindingen met het achterland en verzachting van de randen van het Wad (waaronder kwelderontwikkeling en –herstel);
  3. Kustverdediging combineren met optimaliseren van de ecologische functies van het Wad;
  4. Benutten van de toeristisch-recreatieve belevingswaarde in het kader van de Werelderfgoedstatus, afgestemd op de natuurwaarden.

De Wadden is een Natura 2000-gebied van internationale betekenis en heeft tevens destatus van Werelderfgoed. Het is één van de weinige natuurgebieden in Nederland waar de invloed van de mens beperkt is. De bodem van de Waddenzee is altijd in beweging (wandelende platen), met grote gevolgen voor de hele Waddenzee. Menselijk medegebruik is ondergeschikt aan de natuur en moet daarop afgestemd zijn. Aangezien het economische medegebruik grotendeels is gelokaliseerd aan de kust, komt het niet in dit hoofdstuk aan de orde. Niettemin komen er jaarlijks tien miljoen toeristen, waarvan tien procent de eilanden bezoekt.

De bijzondere natuurwaarde heeft te maken met het feit dat de Waddenzee het laatste natuurlijke getijdegebied is met relatief ongestoorde natuurlijke processen. Onder invloed van wind, golfslag en getijwerking is sprake van een grote dynamiek. Ook kent het gebied een enorme variëteit aan landschappen op de grens van zoet en zout. De Wadden heeft grote betekenis voor wereldwijde biodiversiteit en kent in potentie een compleet voedselsysteem. Het gebied is dan ook een onmisbare schakel in vogel- en vistrekroutes en fungeert bovendien als kraamkamer voor allerlei vissoorten en als tankstation en rust- en broedgebied voor miljoenen vogels en andere dieren.