8 januari 2018

Havenontwikkeling en natuurverbetering

Van havenontwikkeling kan een belangrijke economische impuls uitgaan. Dit geldt voor zowel de grote als de kleine havens. Voorwaarde is dat rekening wordt gehouden met de ecologische belangen.

Voor de toekomst is aandacht nodig voor zowel het verbeteren van de bereikbaarheid via land en zee als van de havens onderling. Speciale aandacht verdienen activiteiten gericht op diversificatie, specialisatie en samenwerking in het kader van het bevorderen van de circulaire economie, de biobased economy en de energietransitie. Uitgangspunt is dat havenontwikkeling plaatsvindt in combinatie met een plus voor de natuur: building with nature.

Focus

Samengevat zetten de meerjarige investeringen in op de volgende maatregelen:

  • Integrale opgave bij Den Helder;
  • Verduurzaming havens passend bij hun ligging aan de randen van Werelderfgoed Waddenzee.
  • Project zoet-zout natuur in combinatie met omlegging van de spui bij Delfzijl.

Opgaveteam

Ron Stapel, stapelr@noord-holland.nl
Suzanne Buter, S.C.M.Buter@provinciegroningen.nl
Albert Reitsema, a.reitsema@fryslan.frl
Hans van Hilten, hans.vanhilten@waddenfonds.nl