8 januari 2018

Eems-Dollardgebied in balans

De uitdaging voor de Eems-Dollard en het aanliggende kustgebied met zeehavens en bedrijventerreinen ligt zowel op ecologisch als economisch terrein. De inzet richt zich op het realiseren van een gezond en veerkrachtig systeem, dat voldoende ruimte biedt voor een duurzame (door)ontwikkeling van havens en bedrijventerreinen.

De ecologische opgaven betreffen in het bijzonder de noodzaak tot een ingrijpende verbetering van het watersysteem. Er is nu ernstige vertroebeling van het water door te veel slib erin. Daarnaast zijn er te weinig geleidelijke overgangen tussen land en water. Met de uitvoering van het adaptief programma Eems-Dollard 2050 kan het gebied zich ontwikkelen tot een robuust ecologisch systeem met waardevolle habitats. Dit draagt in belangrijke mate bij aan de verbetering van de ecologie van de Wadden als geheel. Daarnaast biedt het vergroenen van het industriecluster in het Eems-Dollardgebied economische kansen.

Focus

  • Samengevat richten de meerjarige investeringen zich op:
  • Verbeteren van het ecosysteem, met name door het te veel aan slib uit het water te verwijderen en in te zetten als materiaal voor andere functies.
  • Vergroening van het industriecluster in de Eemsdelta middels ondersteuning van ‘gamechangers’, uitbreiding van utilitaire infrastructuur en milieu-efficiente uitbreidingsinvesteringen.

Opgaveteam

Gerwin Wiersma, g.wiersma@provinciegroningen.nl
Hans van Hilten, hans.vanhilten@waddenfonds.nl